Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Polsko) dne 18. prosince 2020 – KL v. X sp. z o.o.

(Věc C-715/20)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Účastníci původního řízení

Žalobce: KL

Žalovaný: X sp. z o.o.

Předběžné otázky

Musí být článek 1 směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS1 , jakož i ustanovení 1 a 4 výše uvedené rámcové dohody vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví povinnost zaměstnavatele písemně uvést odůvodnění rozhodnutí o výpovědi pracovní smlouvy pouze ve vztahu k pracovním smlouvám uzavřeným na dobu neurčitou, a tedy zakládá právo na soudní přezkum opodstatněnosti výpovědního důvodu u smluv uzavřených na dobu neurčitou, a zároveň nestanoví takovou povinnost zaměstnavatele (tj. povinnost uvést výpovědní důvod) ve vztahu k pracovním smlouvám uzavřeným na dobu určitou (takže soudnímu přezkumu podléhá jen soulad výpovědi s ustanoveními o výpovědích smluv)?

Mohou se strany dovolávat ustanovení 4 výše uvedené rámcové dohody a obecné zásady unijního práva, která se týká zákazu diskriminace (článek 21 Listiny), v soudním sporu, jehož účastníky jsou na obou stranách soukromoprávní subjekty, a tedy mají uvedená ustanovení horizontální účinek?

____________

1 Úř. věst. 1999, L 175, s. 43; Zvl. vyd. 05/03, s. 368.