Language of document : ECLI:EU:C:2022:192


 


 Определение на Съда (девети състав) от 15 март 2022 г. —
Steiermärkische Landesregierung (Загуба на гражданство преди присъединяването на държавата членка към Съюза)

(Дело C85/21)(1)

„Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Гражданство на Съюза — Членове 20 ДФЕС и 21 ДФЕС — Приложно поле — Автоматична загуба на гражданството на дадена държава членка преди присъединяването на тази държава към Съюза — Явна липса на компетентност на Съда“

1.      Гражданство на Съюза — Разпоредби на Договора — Гражданство на държава членка — Съответни области на компетентност на Съюза и на държавите членки — Граници — Условия за придобиване и загуба на гражданство — Включване в компетентността на държавите членки

(вж. т. 21)

2.      Гражданство на Съюза — Разпоредби на Договора — Действие във времето — Правоотношение, което е породило всичките си последици преди присъединяването на съответната държава членка към Съюза — Изключване

(членове 20 ДФЕС и 21 ДФЕС)

(вж. т. 24, 25 и 32)

Диспозитив

Произнасянето по въпроса, отправен от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Областен административен съд Щирия, Австрия) с акт от 3 февруари 2021 г., очевидно не е от компетентността на Съда на Европейския съюз.


1 ОВ C 148, 26.4.2021 г.