Language of document :

Odvolanie podané 9. marca 2022: Nemea Bank plc proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 20. decembra 2021 vo veci T-321/17, Niemelä a i./ECB

(vec C-181/22 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Nemea Bank plc (v zastúpení: A. Meriläinen, asianajaja)

Ďalší účastníci konania: Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Európska centrálna banka, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby ju riadne prejednal, ale inému senátu s úplne iným zložením sudcov, vzhľadom na zaujatosť a nerešpektovanie základných práv odvolateľky komorou, ktorá vydala uvedené uznesenie, a

uložil ECB povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne vychádzal z toho, že vo veci T-321/17 nie je potrebné rozhodnúť, nesprávne nezohľadnil, že údajný účinok ex tunc rozhodnutia ECB z 30. júna 2017 porušuje článok 263 ZFEÚ a nesprávne vychádzal z toho, že odvolateľka nemá záujem na zrušení rozhodnutia ECB z 23. marca 2017 o odňatí licencie.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o početné porušenia podstatných formálnych náležitostí.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd nezohľadnil porušenie práv odvolateľky podľa článku 47 Charty pred začatím konania a pretrvávajúci nedostatok účinného zastúpenia odvolateľky počas konania.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd nezohľadnil porušenie práv odvolateľky podľa článku 41 Charty pri rozhodovaní o neprípustnosti návrhu na náhradu škody.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nezohľadnil práva odvolateľky stanovené v článku 340 ZFEÚ, keď rozhodol, že návrh na náhradu škody je neprípustný.

____________