Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 25.2.2021 – BT v. Laudamotion GmbH

(asia C-111/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja Revision-valittaja: BT

Vastaaja ja Revision-asian vastapuoli: Laudamotion GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko onnettomuuden matkustajalle aiheuttamaa psyykkistä vammaa, joka täyttää sairauden tunnusmerkit, pidettävä eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 28.5.1999 Montrealissa tehdyn, 9.12.1999 Euroopan yhteisön allekirjoittaman ja Euroopan yhteisön nimissä 5.4.2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2001/539/EY1 hyväksytyn yleissopimuksen 17 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuna ruumiinvammana?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko Montrealin yleissopimuksen 29 artikla esteenä sellaisen vahingonkorvauksen vaatimiselle, johon sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan asianomaisella olisi oikeus?

____________

1 Yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 5.4.2001 tehty neuvoston päätös 2001/539/EY (EYVL 2001, L 194, s. 38).