Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 15. februārī – Portugāle/Komisija

(Lieta T-95/21)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki:

Prasītāja: Portugāles Republika (Lisabona, Portugāle) (pārstāvji: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, M. J. Marques, L. Borrego un A. M. Soares de Freitas, pārstāvji, kam palīdz M. Gorjão-Henriques un A. Saavedra, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

–    izdot rīkojumu par to, ka atbilstoši šajā prasības pieteikumā lūgtajam šīs lietas materiāliem ir jāpievieno administratīvās procedūras, kurā pieņemts apstrīdētais lēmums, dokumentācija;

–    atcelt Eiropas Komisijas 2020. gada 4. decembra Lēmuma C(2020)8550 final “Par valsts atbalsta shēmu SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN), ko Portugāle piemērojusi par labu Madeiras Brīvajai zonai (MBZ) – III shēma” 1. pantu un 4.–6. pantu;

–    piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza septiņus pamatus:

1)    Pirmais pamats ir par to, ka esot pieļauta tiesību kļūda, jo strīdīgais pasākums, būdams vispārpiemērojams, nevis selektīvs, neesot uzskatāms par valsts atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē.

2)    Otrais pamats ir par to, ka Komisija katrā ziņā neesot pierādījusi, ka ir izpildīti nosacījumi par konkurences kropļošanu un par ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm.

3)    Trešais pamats ir par to, ka esot pieļauta tiesību kļūda saistībā ar LESD 108. panta un Regulas (ES) 2015/1589 21.–23. panta piemērošanu, jo runa ir par pastāvošu atbalstu.

4)    Ceturtais pamats ir par to, ka pārsūdzētajā lēmumā esot pieļauta tiesību kļūda, jo Madeiras Brīvās zonas (MBZ) III shēma ir īstenota atbilstoši Komisijas 2007. un 2013. gada lēmumiem un LESD 107. un 108. pantam.

5)    Piektais pamats ir par to, ka pārsūdzētajā lēmumā esot pieļauta kļūda attiecībā uz faktiem un/vai nepietiekami norādīts pamatojums, jo nodokļu režīma prasības un to kontrole, ko veic valsts iestādes, ir pienācīgas, lai nodrošinātu MBZ III shēmas kontroli.

6)    Sestais pamats ir par to, ka pārsūdzētajā lēmumā esot pieļauta kļūda attiecībā uz faktiem un/vai nav norādīts pamatojums, jo Portugāles Republika ir īstenojusi kontroles jautājumā par darbavietu radīšanas/saglabāšanas nosacījuma izpildi.

7)    Septītais pamats ir par to, ka esot pārkāpti vispārīgie Savienības tiesību principi. Konkrēti prasītāja apgalvo, ka esot pārkāptas tiesības uz aizstāvību, pārkāpti tiesiskās noteiktības un labas pārvaldības principi, kā arī neesot norādīts pamatojums.

____________