Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2021 – Portugal mot kommissionen

(Mål T-95/21)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Republiken Portugal (Lissabon, Portugal) (ombud: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, M.J. Marques, L. Borrego och A.M. Soares de Freitas, biträdda av advokaterna M. Gorjão-Henriques och A. Saavedra)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

besluta att handlingarna i det administrativa förfarande som utmynnat i antagandet av det angripna beslutet ska tas in i akten i målet, i enlighet med vad som anges i ansökan,

ogiltigförklara artikel 1 samt artiklarna 4 och 6 i Europeiska kommissionens beslut av den 4 december 2020 (ref. C(2020)8550 final) “om den stödordning SA.21259 (2018/C) (f.d. 2018/NN) som Portugal tillämpat till förmån för Zona Franca da Madeira (ZFM) — Ordning III”, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sju grunder.

Första grunden: Felaktig rättstillämpning. Den aktuella ordningen har nämligen allmän giltighet och är inte selektiv samt utgör inte statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF.

Andra grunden: Kommissionen har i vart fall inte visat att villkoren avseende snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln mellan medlemsstater är uppfyllda.

Tredje grunden: Felaktig rättstillämpning med avseende på tillämpningen av artikel 108 FEUF och artiklarna 21 och 23 i förordning (EU) 2015/1589, eftersom det är fråga om befintligt stöd.

Fjärde grunden: Beslutet utgör felaktig rättstillämpning, eftersom stödordning III för Zona Franca da Madeira (ZFM) har genomförts i enlighet med kommissionens beslut från år 2007 och 2013 och i enlighet med artiklarna 107 och 108 FEUF.

Femte grunden: Beslutet grundas på felaktiga uppgifter om de faktiska omständigheterna och/eller har en otillräcklig motivering. De krav som ställs i skattesystemet och de nationella myndigheternas tillsyn härav innebär nämligen att det finns ett tillfredsställande kontrollsystem för stödordning III för ZFM.

Sjätte grunden: Beslutet grundas på felaktiga uppgifter om de faktiska omständigheterna och/eller har en bristande motivering. Republiken Portugal har nämligen genomfört kontroller i fråga om kravet på skapande/bevarande av arbetstillfällen.

Sjunde grunden: Åsidosättande av allmänna principer i unionsrätten. Sökanden åberopar särskilt åsidosättande av rätten till försvar och av principerna om rättssäkerhet och god förvaltning, och bristande motivering.

____________