Language of document :

Определение на председателя на Общия съд от 22 юни 2021 г. — Португалия/Комисия

(Дело T-95/21 R)

(Временни мерки — Държавни помощи — Схема на държавни помощи, изпълнявана от Португалия в полза на свободна зона Мадейра — Прилагане на тази схема в нарушение на Решения C(2007) 3037 окончателен и C(2013) 4043 окончателен на Комисията — Решение, с което схемата за помощи е обявена за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда връщане на помощта — Искане за временни мерки — Липса на неотложност)

Език на производството: португалски

Страни

Молител: Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, L. Borrego, P. Barros da Costa, M. Marques и A. Soares de Freitas, подпомагани от M. Gorjão-Henriques и A. Saavedra, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: P. Arenas и G. Braga da Cruz)

Предмет

Молба, подадена на основание членове 278 и 279 ДФЕС за налагане на временни мерки с цел, от една страна, спиране на изпълнението на Решение C(2020) 8550 окончателен на Комисията от 4 декември 2020 г. относно схемата за помощи SA.21259 (2018/C) (предишен 2018/NN), изпълнявана от Португалия в полза на свободната зона на Мадейра (ZFM) — Схема III, и от друга страна, да се разпореди на Комисията да не публикува това решение в Официален вестник на Европейския съюз до постановяване на окончателно решение по главното производство

Диспозитив

Отхвърля молбата за налагане на временни мерки.

Не се произнася по съдебните разноски.

____________