Language of document :

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 22. juni 2021 – Portugal mod Kommissionen

(Sag T-95/21 R)

(Særlige rettergangsformer – statsstøtte – støtteordning gennemført af Portugal til fordel for Madeira-frizonen – anvendelse af denne støtteordning i strid med Kommissionens afgørelse C(2007) 3037 final og C(2013) 4043 final – afgørelse, der fastslår, at støtteordningen er uforenelig med det indre marked, og pålægger tilbagesøgning af støtten – begæring om foreløbige forholdsregler – ingen uopsættelighed)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Den Portugisiske Republik (ved L. Inez Fernandes, L. Borrego, P. Barros da Costa, M. Marques og A. Soares de Freitas, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne M. Gorjão Henriques og A. Saavedra)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved P. Arenas og G. Braga da Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 278 TEUF og 279 TEUF med påstand om anordning af foreløbige forholdsregler med henblik på at opnå dels udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens afgørelse af 4. december 2020 om støtteordning SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) gennemført af Portugal til Madeira-frizonen – Tredje ordning, dels at Kommissionens pålægges ikke at offentliggøre denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, før der afsiges dom i hovedsagen.

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

____________