Language of document : ECLI:EU:C:2011:124

Věc C-34/09

Gerardo Ruiz Zambrano

v.

Office national de l’emploi (ONEm)

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal du travail de Bruxelles)

„Občanství Unie – Článek 20 SFEU – Přiznání práva pobytu na základě práva Unie nezletilému dítěti na území členského státu, jehož je toto dítě státním příslušníkem, nezávisle na předchozím výkonu práva tohoto dítěte na volný pohyb na území členských států – Přiznání odvozeného práva pobytu za týchž okolností příbuznému v přímé vzestupné linii, který je státním příslušníkem třetího státu a na kterého je nezletilé dítě odkázáno výživou – Důsledky práva pobytu nezletilého dítěte pro požadavky, jež musí z hlediska pracovního práva splňovat příbuzný v přímé vzestupné linii tohoto nezletilého, který je státním příslušníkem třetího státu“

Shrnutí rozsudku

Občanství Evropské unie – Ustanovení Smlouvy o FEU – Osobní působnost – Nezletilý státní příslušník členského státu, který nikdy nevykonal své právo volného pohybu – Zahrnutí

(Článek 20 SFEU)

Článek 20 SFEU musí být vykládán tak, že brání tomu, aby členský stát odepřel státnímu příslušníku třetího státu, na kterého jsou výživou odkázány jeho děti nízkého věku, jež jsou občany Unie, právo na pobyt v členském státě, v němž mají tyto děti bydliště a jehož mají státní příslušnost, a aby uvedenému státnímu příslušníku třetího státu odmítl vydat pracovní povolení, neboť taková rozhodnutí by uvedené děti připravila o možnost skutečně využívat podstatné části práv spojených se statusem občana Unie.

Status občana Unie je totiž předurčen být základním statusem státních příslušníků členských států. Takové odepření práva na pobyt by přitom mělo za následek to, že by uvedené děti, které jsou občany Unie, byly nuceny opustit území Unie, aby doprovázely své rodiče. Stejně tak není-li takové osobě vydáno pracovní povolení, vzniká nebezpečí, že tato osoba nebude mít prostředky nezbytné k pokrytí svých potřeb a potřeb členů své rodiny, což by mělo za následek též to, že její děti, které jsou občany Unie, by byly nuceny opustit území Unie. Za takovýchto podmínek nebudou uvedení občané Unie moci skutečně využívat podstatné části práv plynoucích z jejich postavení občanů Unie.

(viz body 41, 44–45 a výrok)