Language of document : ECLI:EU:C:2011:124

Kohtuasi C‑34/09

Gerardo Ruiz Zambrano

versus

Office national de l’emploi (ONEm)

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail de Bruxelles)

Liidu kodakondsus – ELTL artikkel 20 – Liidu õiguse alusel elamisõiguse andmine alaealisele lapsele liikmesriigi territooriumil, mille kodanik see laps on, sõltumata sellest, kas laps on eelnevalt kasutanud oma õigust vabalt liikuda liikmesriikide territooriumil – Samasuguses olukorras tuletatud elamisõiguse andmine ülenejale sugulasele, kes on kolmanda riigi kodanik ja peab last ülal – Alaealise lapse elamisõiguse tagajärjed tööõiguslikele nõuetele, mida peab täitma selle lapse üleneja sugulane, kes on kolmanda riigi kodanik

Kohtuotsuse kokkuvõte

Euroopa Liidu kodakondsus – EL-i toimimise lepingu sätted – Isikuline kohaldamisala – Liikmesriigi kodanikust alaealine, kes ei ole kunagi kasutanud oma õigust vabalt liikuda – Hõlmamine

(ELTL artikkel 20)

ELTL artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui liikmesriik esiteks keeldub andmast kolmanda riigi kodanikule, kelle ülalpidamisel on tema alaealised lapsed, kes on liidu kodanikud, elamisõigust liikmesriigis, kus on laste elukoht ja mille kodanikud nad on, ning teiseks keeldub andmast sellele kolmanda riigi kodanikule tööluba, kui niisugused otsused jätaksid kõnesolevad lapsed ilma reaalsest võimalusest kasutada põhilisi liidu kodaniku staatusega seotud õigusi.

Liikmesriikide kodanike põhistaatus on olla liidu kodanik. Elamisõiguse andmisest keeldumise tagajärjel peavad need liidu kodanikuks olevad lapsed lahkuma liidu territooriumilt, et olla koos oma vanematega. Samuti juhul, kui sellisele isikule ei anta tööluba, võib tal nappida vajalikke vahendeid iseenda ja oma perekonna ülalpidamiseks, mis tooks samuti tagajärjena kaasa selle, et liidu kodanikuks olevad lapsed peavad lahkuma liidu territooriumilt. Niisuguses olukorras on kõnesolevatel liidu kodanikel tegelikult võimatu kasutada põhilisi õigusi, mida liidu kodaniku staatus neile annab.

(vt punktid 41, 44, 45 ja resolutsioon)