Language of document : ECLI:EU:C:2011:124

C‑34/09. sz. ügy

Gerardo Ruiz Zambrano

kontra

Office national de l’emploi (ONEm)

(a tribunal du travail de Bruxelles [Belgium] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Uniós polgárság – EUMSZ 20. cikk – A tartózkodási jog uniós jog alapján történő megadása az azon tagállam területén tartózkodó gyermek számára, amely tagállamnak ez a gyermek a tagállamok területén való szabad mozgáshoz való jogának előzetes gyakorlásától függetlenül állampolgára – Ugyanilyen körülmények között a kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó, harmadik ország állampolgárságával rendelkező felmenő, egyenes ági rokon számára származékos tartózkodási jog megadása – E kiskorúnak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező felmenő, egyenes ági rokona által a munkajog tekintetében teljesítendő követelményekre a kiskorú gyermek tartózkodási joga által gyakorolt következmények”

Az ítélet összefoglalása

Európai uniós polgárság – Az EUM‑Szerződés rendelkezései – Személyi hatály – Valamely tagállam állampolgárságával rendelkező olyan kiskorú, aki soha nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát – Bennfoglaltság

(EUMSZ 20. cikk)

Az EUMSZ 20. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes, ha valamely tagállam egyrészről az uniós polgársággal rendelkező kiskorú gyermekeinek eltartásáról gondoskodó, harmadik országbeli állampolgártól megtagadja az azon tagállamban való tartózkodást, ahol az előbbiek tartózkodnak, és amelynek állampolgárai, másrészről pedig ha megtagadja a harmadik ország említett állampolgárától a munkavállalási engedélyt, mivel az ehhez hasonló döntések megfosztanák az említett gyermekeket attól, hogy uniós polgárként meglévő jogállásukkal összefüggő jogaik lényegét ténylegesen élvezzék.

Az uniós polgárság célja az, hogy a tagállamok állampolgárainak az alapvető jogállása legyen. Márpedig a tartózkodás ehhez hasonló megtagadása azzal a következménnyel járna, hogy az uniós polgársággal rendelkező, említett gyermekek kötelesek lennének elhagyni az Unió területét azért, hogy szüleikkel tartsanak. Ugyanígy, ha nem adnák meg az ehhez hasonló személy számára a munkavállalási engedélyt, akkor fennállna annak a kockázata, hogy nem fog rendelkezni a saját maga és családja eltartásához szükséges forrásokkal, ami szintén azzal a következménnyel járna, hogy uniós polgársággal rendelkező gyermekei kötelesek lennének elhagyni annak területét. Ilyen körülmények között az említett uniós polgárok számára lehetetlen volna az uniós polgárként meglévő jogállásuk révén biztosított jogok lényegének gyakorlása.

(vö. 41., 44–45. pont és a rendelkező rész)