Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Věc C‑466/12

Nils Svensson a další

v.

Retriever Sverige AB

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt)

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Internetové odkazy (,hypertextové odkazy‘) umožňující přístup k chráněným dílům“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. února 2014

1.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Sdělování veřejnosti – Pojem – Skutečnost, že jsou veřejnosti na jedné internetové stránce zpřístupněny hypertextové odkazy na díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce – Vyloučení

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 3 odst. 1)

2.        Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Sdělování veřejnosti – Pojem – Možnost členských států poskytnout větší ochranu nositelům autorského práva tím, že do pojmu „sdělování veřejnosti“ zahrnou více úkonů, než uvádí čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 – Vyloučení

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 3 odst. 1)

3.        Mezinárodní dohody – Dohody členských států – Dohody uzavřené před přistoupením členského státu k Unii – Dohoda ponechávající členskému státu možnost přijmout opatření neslučitelné s unijním právem – Povinnost členského státu nepřijmout takové opatření

(Článek 351 SFEU)

1.        Článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že jsou na jedné internetové stránce uvedeny hypertextové odkazy na díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce, nepředstavuje sdělování veřejnosti podle tohoto ustanovení.

V tomto ohledu pojem „sdělování veřejnosti“ zahrnuje dva kumulativní prvky, a sice „sdělování“ díla a sdělování tohoto díla „veřejnosti“.

Skutečnost, že jsou na jedné internetové stránce uvedeny hypertextové odkazy na chráněná díla zveřejněná bez jakéhokoli omezení přístupu na jiné stránce, poskytuje uživatelům první stránky přímý přístup k uvedeným dílům a musí být kvalifikována jako „zpřístupnění“, a tedy „sdělování“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29. Takové sdělování míří na všechny potenciální uživatele internetové stránky, tedy na neurčený a dosti vysoký počet adresátů.

Aby se však na takové sdělování, které se týká stejných děl jako prvotní sdělení a bylo uskutečněno na Internetu stejně jako prvotní sdělení, tedy podle stejné technologie, vztahoval pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, je rovněž nezbytné, aby bylo určeno nové veřejnosti, to znamená veřejnosti, kterou nositelé autorského práva nebrali v potaz při udílení svolení k prvotnímu sdělení veřejnosti. Zpřístupnění dotyčných děl pomocí hypertextového odkazu však nevede ke sdělování dotčených děl nové veřejnosti.

Za těchto podmínek, kdy všichni uživatelé jiné stránky, kterým byla dotčená díla sdělena prostřednictvím hypertextového odkazu, mohli mít přímý přístup k těmto dílům na stránce, na které byla tato díla sdělena prvotně, a to bez zásahu provozovatele této jiné stránky, je třeba mít za to, že uživatelé stránky spravované posledně uvedeným provozovatelem jsou potenciálními adresáty prvotního sdělení, a tedy součástí veřejnosti, kterou nositelé autorského práva brali v potaz při udílení svolení k prvotnímu sdělení.

Svolení nositelů autorského práva k takovému sdělování veřejnosti tedy není při neexistenci nové veřejnosti nutné.

(viz body 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32, výrok 1)

2.        Článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát mohl poskytnout větší ochranu nositelům autorského práva tím, že stanoví, že pojem „sdělování veřejnosti“ zahrnuje více úkonů, než uvádí toto ustanovení.

Z bodů 1, 6 a 7 odůvodnění směrnice 2001/29 totiž mimo jiné vyplývá, že cílem této směrnice je mimo jiné odstranit rozdíly v právních předpisech a právní nejistotu související s ochranou autorského práva. Bylo-li by však připuštěno, aby členský stát mohl poskytnout větší ochranu nositelům autorského práva tím, že by stanovil, že pojem „sdělování veřejnosti“ zahrnuje i jiné úkony, než které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, mělo by to za následek rozdíly v právních předpisech, a tedy právní nejistotu pro třetí osoby. Kdyby pojem „sdělování veřejnosti“ mohl být jednotlivými členskými státy chápán tak, že zahrnuje více úkonů, než uvádí čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, byl by cíl sledovaný touto směrnicí nevyhnutelně ohrožen.

Dále je třeba konstatovat, že kdyby členské státy měly mít možnost stanovit, že pojem „sdělování veřejnosti“ zahrnuje více úkonů, než uvádí čl. 3 odst. 1 dané směrnice, nutně by z toho plynulo nepříznivé ovlivnění fungování vnitřního trhu.

(viz body 34–36, 41, výrok 2)

3.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 39)