Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Mål C‑466/12

Nils Svensson m.fl.

mot

Retriever Sverige AB

(begäran om förhandsavgörande från Svea hovrätt)

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Informationssamhället – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp – Internetlänkar (’klickbara länkar’) som ger tillgång till skyddade verk”

Sammanfattning – Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 13 februari 2014

1.        Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Överföring till allmänheten – Begrepp – Tillhandahållande för allmänheten på en webbplats av klickbara länkar till verk som är fritt tillgängliga på en annan webbplats – Omfattas inte

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 3.1)

2.        Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Överföring till allmänheten – Begrepp – Möjlighet för medlemsstaterna att ge ett bredare skydd till upphovsmännen genom att föreskriva att begreppet överföring till allmänheten ska omfatta fler förfoganden än dem som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 – Saknas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 3.1)

3.        Internationella avtal – Medlemsstaternas avtal – Avtal som ingåtts före en medlemsstats anslutning till unionen – Ett avtal som ger en medlemsstat rätt att vidta en åtgärd som strider mot unionsrätten – Skyldighet för medlemsstaten att underlåta att vidta en sådan åtgärd

(Artikel 351 FEUF)

1.        Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att tillhandahållandet på en webbplats av klickbara länkar till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, inte utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse.

Begreppet överföring till allmänheten innehåller två kumulativa förutsättningar, nämligen ”överföring” av ett verk och överföring av detta verk till ”allmänheten”

Tillhandahållandet, på en webbplats, av klickbara länkar till skyddade verk, som publicerats på en annan webbplats utan begränsningar avseende tillgången till verken, ger användarna av den förstnämnda webbplatsen en direkt tillgång till dessa verk och ska anses utgöra ”tillgängliggörande” och följaktligen ”överföring” i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29. En sådan överföring avser samtliga potentiella användare av denna webbplats, det vill säga ett obestämt och relativt stort antal mottagare.

En överföring – vilken avser samma verk som den ursprungliga överföringen och som i likhet med den ursprungliga överföringen har genomförts med samma teknik, nämligen via internet – ska för att omfattas av begreppet ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, enligt fast rättspraxis vara riktad till en ny publik, det vill säga en publik som verkens upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen till allmänheten. Tillgängliggörandet av verken i fråga genom en klickbar länk innebär inte att verken överförs till en ny publik.

Under dessa förhållanden konstaterar domstolen följande. När samtliga användare av en webbplats till vilka verken i fråga överförts genom en klickbar länk kunde få direkt tillgång till dessa verk på den webbplats där dessa ursprungligen överförts, utan någon åtgärd från den som driver den förstnämnda webbplatsen, ska användarna av den webbplatsen anses vara potentiella mottagare av den ursprungliga överföringen och således en del av den publik som verkens upphovsmän beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen.

Om det inte är fråga om någon ny publik krävs det således inte något medgivande från verkens upphovsmän för en sådan överföring till allmänheten.

(se punkterna 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 och 32 samt punkt 1 i domslutet)

2.        Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse.

Det framgår nämligen av bland annat skälen 1, 6 och 7 i direktiv 2001/29 att detta direktiv bland annat har till syfte att motverka rättsliga skillnader och osäkerhetskällor som berör skyddet av upphovsrätten. Om en medlemsstat gavs rätten att föreskriva ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 skulle det leda till att det skapades rättsliga skillnader och således rättslig osäkerhet för tredje parter. Det är följaktligen oundvikligt att det mål som eftersträvas med direktiv 2001/29 skulle äventyras om olika medlemsstater kunde låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i artikel 3.1 i direktivet.

Domstolen konstaterar dessutom att det nödvändigtvis skulle uppstå negativa effekter på den inre marknadens funktion om medlemsstaterna gavs möjlighet att föreskriva att begreppet överföring till allmänheten skulle omfatta fler förfoganden än dem som avses i artikel 3.1 i direktivet.

(se punkterna 34–36 och 41 samt punkt 2 i domslutet)

3.        Se domen.

(se punkt 39)