Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 12. februar 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Republikken Litauens indenrigsminister)

(Sag C-88/21)

Processprog: litauisk

Den forelæggende ret

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i hovedsagen

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Republikken Litauens indenrigsminister)

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 39 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), navnlig artikel 39, stk. 3, fortolkes således, at bestemmelsen foreskriver en forpligtelse til at forbyde registrering af de i Schengeninformationssystemet indberettede genstande, selv om indberetningen ikke længere er relevant (motorkøretøjet er blevet lokaliseret; straffesagen er blevet afsluttet i den medlemsstat, hvor motorkøretøjet er blevet lokaliseret, idet der ikke er foretaget en strafbar handling i den pågældende medlemsstat; den medlemsstat, der har foretaget indberetningen, er blevet informeret, men har undladt at handle med henblik på at fjerne indberetningen fra systemet)?

Skal artikel 39 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), navnlig artikel 39, stk. 3, fortolkes således, at bestemmelsen medfører en forpligtelse for en medlemsstat, som har lokaliseret en genstand, der er indberettet i henhold til afgørelsens artikel 38, stk. 1, til at fastsætte nationale regler, som forbyder alle andre foranstaltninger vedrørende den lokaliserede genstand end dem, der gør det muligt at nå et af de i artikel 38 anførte formål (beslaglæggelse eller anvendelse som bevismateriale i straffesager)?

Skal artikel 39 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II), navnlig artikel 39, stk. 3, fortolkes således, at bestemmelsen giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte retsregler, der tillader undtagelser til forbuddet mod registrering af motorkøretøjer, der er indberettet i SIS i overensstemmelse med afgørelsens artikel 38, når de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat har truffet forholdsregler med henblik på at informere den medlemsstat, der har foretaget indberetningen, om den lokaliserede genstand?

____________