Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 11 februari 2021 – NSV, NM mot BT

(Mål C-87/21)

Rättegångsspråk: romanska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj

Parter i det nationella målet

Klagande: NSV, NM

Motpart: BT

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Ska artiklarna 1.2, 5 och 4.1 i direktiv 93/13/EEG1 tolkas på så sätt att en bedömning ska göras av ett valutariskrelaterat villkor som i ett avtal mot vederlag, grundat på maktbalans, införlivar en princip som uttrycks i en dispositiv bestämmelse som är tillämplig på ett avtal utan vederlag, syftar till att skapa lika villkor för de avtalsslutande parterna och inte har blivit föremål för en bedömning från lagstiftarens sida i syfte att uppnå en rimlig balans mellan näringsidkarens och konsumentens intressen, om näringsidkaren har införlivat principen utan att ha informerat, gett rådgivning till eller förvarnat konsumenten innan avtalet ingicks om bankproduktens särdrag sett till kreditvalutans egenskaper, så att konsumenten kan förstå de ekonomiska konsekvenserna av åtagandet?

Ska direktiv 93/13/EEG tolkas på så sätt att undantaget inte är motiverat i fall där det finns tecken på att näringsidkaren har införlivat villkoret i ond tro, i vetskap om att den princip som uttrycks i den dispositiva bestämmelsen kan medföra en betydande obalans mellan parternas rättigheter och skyldigheter till konsumentens nackdel?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EUT 1993 L 95, s. 29).