Language of document :

Överklagande ingett den 22 januari 2021 – SFD mot EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Mål T-35/21)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: SFD S.A (Opole, Polen) (ombud: advokaten T. Grucelski)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Kanada)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Registreringsansökan nr 15 971 435

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 28 oktober 2020 i ärende R 511/2020-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

avslå invändningen, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________