Language of document :

Žaloba podaná 23. septembra 2011 - ZZ/EHSV

(vec F-92/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EHSV o zamietnutí sťažnosti žalobkyne namierenej na uznanie chýb v súvislosti s neposkytnutím pomoci a porušením povinnosti starostlivosti voči nej, ako aj s prijatím opatrení na verejné uvedenie jej zásluh a schopností, a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (MO/EHSV) zo 14. júna 2011 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne namierenej na uznanie chýb v súvislosti s neposkytnutím pomoci a porušením povinnosti starostlivosti voči nej, ako aj s prijatím opatrení na verejné uvedenie jej zásluh a profesijných schopností, najmä jej spôsobilosti riadiť administratívne oddelenie a spravovať ľudské a finančné zdroje,

zaviazať EHSV na zaplatenie sumy 15 000 eur ako náhrady nemajetkovej ujmy vyplývajúcej z porušenia povinnosti starostlivosti menovacieho orgánu,

zaviazať EHSV na náhradu trov konania.

____________