Language of document :

Žaloba podaná dne 18. září 2011 - ZZ v. Výbor regionů

(Věc F-89/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaný: Výbor regionů

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Výboru regionů o zamítnutí žádosti žalobce o náhradu škody za nemajetkovou a majetkovou újmu, kterou údajně utrpěl v rámci správního a disciplinárního řízení, předložené na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Výboru regionů č. 352/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o zamítnutí žádosti žalobce o náhradu škody za nemajetkovou a majetkovou újmu, kterou údajně utrpěl v rámci správního a disciplinárního řízení, předložené dne 14. července 2010 na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu;

v případě potřeby zrušit výslovné rozhodnutí Výboru regionů ze dne 31. května 2011 o zamítnutí stížnosti, kterou žalobce podal dne 10. února 2011 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit Výboru regionů zaplatit žalobci částku 15 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy utrpěné v důsledku nadměrné délky trvání správního a disciplinárního řízení vedených proti jeho osobě;

uložit Výboru regionů zaplatit žalobci částku 15 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy utrpěné v důsledku pochybení a nedbalostí Výboru regionů v průběhu správního a disciplinárního řízení;

uložit Výboru regionů zaplatit žalobci částku 41 888,68 eur jako náhradu majetkové újmy utrpěné v důsledku jeho nuceného a předčasného odchodu do důchodu;

uložit Výboru regionů zaplatit úroky z prodlení z výše uvedených částek ve výši sazby Evropské centrální banky, navýšené o dva procentní body;

uložit Výboru regionů náhradu nákladů řízení.

____________