Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 март 2013 г. — Taghani/Комисия

(Дело F-93/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Решение на конкурсната комисия за недопускане до изпитите — Способи за защита —Съдебна жалба, подадена без да се изчака решението по административната жалба — Допустимост — Изменение на обявлението за конкурса след провеждането на тестовете за достъп — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Правна сигурност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jamal Taghani (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. A. Blot)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Искане за отмяна на решението на председателя на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/111/10 — Секретари (AST 1) да не допусне жалбоподателя до изпитите ДиспозитивОтменя решението на конкурсната комисия по конкурс на общо основание EPSO/AST/111/10 от 15 юни 2011 г. да не допусне г-н Taghani до изпитите.Осъжда Европейската комисия да заплати на г-н Taghani сумата от 1 000 EUR.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.