Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юни 2013 г. — Goetz/Комитет на регионите

(Дело F-89/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Извъндоговорна отговорност — Иск за обезщетение — Допустимост — Начален момент на срока за предявяване на иск — Разследване на ОЛАФ — Административно разследване –— Дисциплинарно производство пред дисциплинарния съвет — Задължение на администрацията за полагане на грижа — Продължителност на дисциплинарно производство — Отговорност поради започването на дисциплинарно производство, приключило без налагане на санкция)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Белгия) (представители: адв. N. Lhoëst и адв. A.-A. Minet)

Ответник: Комитет на регионите (представител: M. J. C. Cañoto Argüelles, подпомаган от адв. B. Cambier)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комитета на регионите за отхвърляне на направеното на основание член 90, параграф 1 от Правилника искане на жалбоподателя за обезщетение на имуществените и неимуществени вреди, които твърди, че е претърпял в рамките на административно и дисциплинарно производство

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Goetz понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Комитета на регионите на Европейския съюз.

____________

1     ОВ C 347, 26.11.2011 г., стр. 45.