Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juni 2013 Goetz mod Regionsudvalget

(Sag F-89/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – ansvar uden for kontraktforhold – erstatningssøgsmål – formaliteten – begyndelsestidspunkt for søgsmålsfristen– OLAF’s undersøgelse – administrativ undersøgelse – disciplinærsag for disciplinærrådet – pligt for administrationen til at handle med fornøden omhu – varigheden af en disciplinærsag – ansvar for indledningen af en disciplinærsag, der afsluttes uden pålæggelse af en sanktion)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Charles Dieter Goetz (Linkebeek, Belgien) (ved advokaterne N. Lhoëst og A.-A. Minet)

Sagsøgt: Regionsudvalget (ved J. C. Cañoto Argüelles, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Cambier)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Regionsudvalgets afgørelse om at meddele afslag på sagsøgerens ansøgning fremsat i medfør af vedtægtens artikel 90, stk. 1, med henblik på at opnå godtgørelse for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han angiveligt har lidt i forbindelse med en administrativ disciplinærprocedure.

Konklusion

Den Europæiske Unions Regionsudvalg frifindes.

Charles Dieter Goetz bærer sine egne omkostninger og betaler Regionsudvalgets omkostninger.

____________

1     EUT C 347 af 26.11.2011, s. 45.