Language of document : ECLI:EU:F:2012:67

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 24 maj 2012

Mål F‑91/11

Ciprian-Calin Alionescu

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Rekrytering – Allmänt uttagningsprov – Beslut att förlänga anmälningsfristen – Avsaknad av klagomål – Uppenbart att talan skall avvisas”

Saken:      Talan i enlighet med artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, enligt vilken Ciprian-Calin Alionescu begär att Europeiska rekryteringsbyråns (EPSO) beslut att med sex timmar förlänga fristen för anmälan till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/206/11 och EPSO/AD/207/11 ogiltigförklaras samt att åtgärder som följer av detta beslut antas.

Avgörande: Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Sökanden ska ersätta sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Beslut att förlänga fristen för anmälan till ett allmänt uttagningsprov från europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) – Avsaknad av föregående administrativt klagomål – Uppenbart att talan skall avvisas

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90 och 91)


Förutom i det fallet då talan riktas mot en rättsakt som inte härrör från tillsättningsmyndigheten, såsom ett beslut från en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov eller en betygsrapport, innebär underlåtenheten att dessförinnan inge ett klagomål inom den föreskrivna fristen att talan ska avvisas.

En talan mot ett beslut att förlänga en frist för anmälan till ett allmänt uttagningsprov från europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) i egenskap av den myndighet som organiserar uttagningsprovet, och inte av en uttagningskommitté vid ett uttagningsprov, måste ha varit föremål för ett föregående administrativt klagomål. Vid avsaknad ska talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

(Se punkterna 15-17)

Hänvisning till

Domstolen: 10 juni 1987, Pomar mot kommissionen, 317/85, punkterna 11 och 13

Förstainstansrätten: 20 juni 1990, Burban mot parlamentet, T‑133/89, punkt 17; 16 juli 1992, Della Pietra mot kommissionen, T‑1/91, punkt 23

Personaldomstolen: 9 december 2008, T mot kommissionen, F‑106/05, punkt 84