Language of document : ECLI:EU:F:2013:51

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 24 april 2013

Mål F‑88/11

BX

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Uttagningsprovet EPSO/AD/148/09 – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken BX för det första yrkat att uttagningskommitténs beslut i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/148/09 (nedan kallad uttagningskommittén) att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprov EPSO/AD/148/09 ska ogiltigförklaras, för det andra att beslutet att avslå sökandens klagomål ska ogiltigförklaras, för det tredje att förteckningen över godkända sökande ska ändras och avslutningsvis att Europeiska kommissionen ska förpliktas att betala ett skadestånd som i överensstämmelse med rätt och billighet (ex æquo et bono) har uppskattats till 7000 euro som ersättning för den ideella skada som sökanden anser sig ha lidit och för rättegångskostnader.

Avgörande:      Talan ogillas. BX ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Bedömning av de sökandes lämplighet – Frågor som ställs vid det muntliga provet – Uttagningskommitténs utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91, bilaga III)

De bedömningar som uttagningskommittén gör när den utvärderar sökandenas kunskaper och förmåga att utföra arbetsuppgifterna liksom de beslut genom vilka uttagningskommittén konstaterar att en sökande har misslyckats i ett prov utgör uttryck för en värdering. De omfattas av det stora utrymme för skönsmässig bedömning som uttagningskommittén förfogar över och kan endast underställas gemenskapsdomstolarnas prövning om uttagningskommittén på ett uppenbart sätt har åsidosatt de regler som styr dess arbete. Uttagningskommittén är dessutom skyldig att kontrollera att de sökande har de kunskaper och den yrkesmässiga erfarenhet som är nödvändiga för att utöva den tjänst som avses i meddelandet om uttagningsprovet. Uttagningskommittén ska vidare jämföra de sökandes kunskaper och lämplighet för att kunna välja ut de sökande som är lämpligast med beaktande av de arbetsuppgifter som ska utföras. Särskilt vad gäller muntliga prov vid ett uttagningsprov har uttagningskommittén ett ännu större utrymme för skönsmässig bedömning på grund av den frihet och osäkerhet som präglar denna typ av prov, vilka till sin natur är mindre likformiga än skriftliga prov och vars innehåll kan variera i förhållande till de olika sökandenas erfarenheter och personlighet samt de svar som dessa ger till uttagningskommittén. Av detta följer att uttagningskommittén, med beaktande av den begränsade tid som står till förfogande vid ett muntligt prov, inte överskrider gränserna för sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning genom att begränsa den tid som sökanden har på sig för att förbereda sitt svar och uppmana vederbörande att svara spontant.

(se punkterna 38, 39, 60 och 61)

Hänvisning till

Tribunalen: 23 mars 2000, Gogos/kommissionen, T-95/98, punkt 36; 14 juli 2000, Texeira Neves/domstolen, T-146/99, punkt 42; 7 februari 2002, Felix/kommissionen, T-193/00, punkt 36; 5 april 2005, Christensen/kommissionen, T-336/02, punkt 25; 14 juli 2005, Le Voci/rådet, T-371/03, punkt 102