Language of document : ECLI:EU:F:2013:40

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE
(Camera a doua)

21 martie 2013

Cauza F‑93/11

Jamal Taghani

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Decizie a comisiei de evaluare din cadrul concursului de neadmitere la probele de evaluare – Căi de atac – Acțiune în justiție introdusă fără a aștepta decizia cu privire la reclamație – Admisibilitate – Modificarea anunțului de concurs după desfășurarea testelor de acces – Principiul protecției încrederii legitime – Securitate juridică”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Taghani solicită, pe de o parte, anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/111/10 de a nu admite participarea sa la probele de evaluare și, pe de altă parte, obligarea Comisiei Europene la repararea prejudiciului pe care l-ar fi suferit ca urmare a acestei decizii

Decizia: Anulează decizia comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/111/10, din 15 iunie 2011, de a nu îl admite pe domnul Taghani la probele de evaluare. Obligă Comisia Europeană la plata sumei de 1 000 de euro către domnul Taghani. Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Interesul de a exercita acţiunea – Acțiune îndreptată împotriva unei decizii a comisiei de evaluare din cadrul unui concurs –Modificarea anunțului de concurs după desfășurarea testelor de acces – Candidat care nu poate fi reținut pentru restul concursului chiar în lipsa modificării – Inadmisibilitate – Excepție

(Statutul funcționarilor, art. 91)

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Acțiune îndreptată împotriva unei decizii de neadmitere la probele din cadrul unui concurs – Posibilitatea de a invoca nelegalitatea anunțului de concurs

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91]

3.      Acțiune introdusă de funcționari – Decizie a comisiei de evaluare din cadrul unui concurs – Reclamație administrativă prealabilă – Caracter facultativ – Decizie întemeiată pe un anunț de concurs modificat după desfășurarea testelor de acces – Irelevanță

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91 alin. (2)]

4.      Acțiune introdusă de funcționari – Decizie a comisiei de evaluare din cadrul unui concurs – Reclamație administrativă prealabilă – Caracter facultativ – Introducere – Consecințe – Menținerea dreptului de a sesiza direct instanța Uniunii

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91 alin. (2)]

5.      Funcționari – Concurs pe bază de dosare și de examene – Condiții de reușită – Stabilire prin anunţul de concurs – Modificarea anunțului de concurs după desfășurarea testelor de acces având ca efect reducerea șanselor de succes ale candidaților la acestea – Încălcarea principiului protecţiei încrederii legitime

[Statutul funcționarilor, anexa III, art. 1 alin. (1) lit. (e)]

6.      Funcționari – Concurs pe bază de dosare și de examene – Condiții de reușită – Stabilire prin anunţul de concurs – Modificarea anunțului de concurs după desfășurarea testelor de acces având ca efect reducerea șanselor de succes ale candidaților la acestea – Încălcarea principiului securității juridice

[Statutul funcționarilor, anexa III, art. 1 alin. (1) lit. (e)]

7.      Funcționari – Principii – Proporționalitate – Întindere – Invocare cu titlu de justificare a unei măsuri contrare principiului protecției încrederii legitime – Excludere

1.      În cadrul unei acțiuni în anulare care vizează decizia unei comisii de anulare, întemeiată pe un anunț de concurs modificat printr‑o rectificare după desfășurarea testelor de acces, decizie prin care se refuză admiterea reclamantului la probele de evaluare, acesta este lipsit de interesul de a acționa dacă se constată că, chiar în lipsa unei rectificări, el nu ar fi fost reținut pentru restul concursului.

Totuși, situația este diferită atunci când nu s‑a demonstrat în mod corespunzător că reclamantul nu ar fi fost admis în etapa următoare a concursului și că lipsa interesului de a acționa al reclamantului nu este, prin urmare, stabilită cu certitudine.

(a se vedea punctele 29, 31 și 32)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 9 noiembrie 2004, Vega Rodríguez/Comisia, T‑285/02 și T‑395/02, punctele 25 și 27

2.      Având în vedere caracterul complex al procedurii de recrutare, care este compusă dintr‑o serie de decizii succesive strâns legate între ele, un reclamant are dreptul să se prevaleze de neregulile intervenite în desfășurarea concursului, inclusiv de cele a căror origine poate fi însuși textul anunțului de concurs, cu ocazia unei acțiuni îndreptate împotriva unei decizii individuale ulterioare, precum o decizie de neadmitere la probele de evaluare.

(a se vedea punctul 38)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 16 septembrie 1993, Noonan/Comisia, T‑60/92, punctul 23

Tribunalul Funcției Publice: 14 aprilie 2011, Clarke și alții/OAPI, F‑82/08, punctul 79 și jurisprudența citată

3.      Introducerea unei reclamații prealabile este obligatorie atunci când autorul actului atacat este autoritatea împuternicită să facă numiri, dar facultativă atunci când actul a fost adoptat de comisia de evaluare din cadrul concursului.

În ceea ce privește o acțiune îndreptată împotriva deciziei comisiei de evaluare din cadrul unui concurs de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista candidaților care au obținut cele mai bune note la testele de acces, reclamantul este liber să sesizeze direct instanța Uniunii, fără o reclamație prealabilă, și aceasta chiar dacă contestă un element determinat din anunțul de concurs sau o rectificare a acestuia.

În plus, faptul că o decizie comisiei de evaluare se întemeiază pe un anunț de concurs care a fost modificat printr‑o rectificare după desfășurarea testelor de acces nu are ca efect să priveze candidatul respins de dreptul de a introduce o acțiune în mod direct împotriva deciziei comisiei de evaluare.

(a se vedea punctele 39-41)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Noonan/Comisia, citată anterior, punctul 23

Tribunalul Funcției Publice: 28 octombrie 2010, Vicente Carbajosa și alții/Comisia, F‑77/08, punctele 27-31 și 35-37

4.      Procedura reclamației administrative nu are sens atunci când obiecțiunile sunt îndreptate împotriva deciziilor comisiei de evaluare din cadrul unui concurs, întrucât autoritatea împuternicită să facă numiri nu dispune de mijloacele necesare reformării acestor decizii, astfel încât calea legală care există în privința unei decizii a comisiei de evaluare din cadrul unui concurs constă în mod normal în sesizarea directă a instanței Uniunii.

În această privință, nu reiese nici din statut, nici din jurisprudență că un candidat la un concurs care a decis totuși să sesizeze autoritatea respectivă cu o reclamație împotriva unei decizii a comisiei de evaluare nu ar putea sesiza direct instanța, fără a aștepta decizia cu privire la reclamație. Dimpotrivă, în cazul în care un candidat la un concurs se adresează autorității împuternicite să facă numiri, sub forma unei reclamații administrative, un astfel de demers, oricare ar fi semnificația sa juridică, nu poate avea drept consecință privarea candidatului de dreptul său de a sesiza direct instanța. Așadar, în cazul în care, în condițiile expuse, un candidat la un concurs decide să sesizeze direct instanța, aceasta trebuie să stabilească dacă acțiunea a fost introdusă în termenul de trei luni și zece zile de la notificarea către reclamant a deciziei care lezează.

(a se vedea punctele 44 și 46-48)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 20 iunie 2012, Cristina/Comisia, F‑66/11, punctele 37, 40 și 41 și jurisprudența citată

5.      Modificarea regulilor referitoare la baremele testelor prevăzute în anunțul de concurs este de natură să afecteze șansele unei persoane interesate de a fi înscrisă pe lista candidaților admiși la probele de evaluare, dat fiind că o astfel de schimbare poate avea ca efect o creștere a numărului de candidați care au obținut punctajul minim la teste, reducând, în consecință, șansele acesteia de a se regăsi printre cei mai buni candidați. În această privință, aplicarea rectificării anunțului de concurs după desfășurarea testelor de acces nu respectă asigurările care i‑au fost oferite prin anunțul de concurs și, așadar, încalcă principiul protecției încrederii legitime.

Astfel, examenele cu caracter comparativ sunt prin definiție examene în care performanțele fiecărui candidat sunt apreciate în funcție de performanțele celorlalți, astfel încât numărul de candidați admiși la aceste examene poate să aibă un impact asupra aprecierilor realizate de comisia de evaluare cu privire la candidați. Aceste aprecieri reflectă judecata de valoare privind prestația unui candidat prin raportare la prestațiile celorlalți candidați. Rezultă că, cu cât este mai mare numărul de candidați la acest tip de examene, cu atât este mai important nivelul cerințelor comisiei de evaluare cu privire la candidați.

(a se vedea punctele 71, 72, 75 și 89)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 5 martie 2003, Staelen/Parlamentul European, T‑24/01, punctul 57

6.      Principiul securității juridice are rolul de a garanta previzibilitatea situațiilor și a raporturilor juridice aflate sub incidența dreptului Uniunii. Or, dacă, în general, acest principiu se opune stabilirii punctului de pornire al efectelor în timp ale unui act al instituțiilor Uniunii la o dată anterioară publicării sale, în mod excepțional, situația poate fi diferită atunci când obiectivul ce trebuie atins o impune și atunci când încrederea legitimă a celor în cauză este respectată în mod corespunzător. Aceste condiții nu sunt îndeplinite în cazul unei rectificări a unui anunț de concurs prin care se modifică baremele testelor de acces la concursul respectiv după desfășurarea acestora.

Desigur, în cazul în care autoritatea împuternicită să facă numiri descoperă, după publicarea unui anunț de concurs, că condițiile impuse erau mai severe decât cele cerute de nevoile serviciului, aceasta poate fie să continue procedura recrutând, după caz, un număr mai mic de candidați care au reușit la concurs decât cel prevăzut inițial, fie să reînceapă procedura de concurs prin retragerea anunțului de concurs inițial și prin înlocuirea acestuia cu un anunț corectat. Totuși, adoptarea unei rectificări a anunțului de concurs după desfășurarea anumitor examene nu poate fi considerată ca echivalentă cu una dintre soluțiile menționate la punctul precedent din prezenta hotărâre.

(a se vedea punctele 76-78, 81 și 82)

Trimitere la:

Curte: 15 septembrie 2005, Irlanda/Comisia, C‑199/03, punctul 69

Tribunalul de Primă Instanță: 2 octombrie 1996, Vecchi/Comisia, T‑356/94, punctul 56

Tribunalul Uniunii Europene: 10 noiembrie 2010, OAPI/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, punctul 48 și jurisprudența citată

7.      În temeiul principiului proporționalității, care face parte din principiile generale ale dreptului Uniunii, legalitatea unei măsuri adoptate de o instituție a Uniunii este subordonată condiției ca, atunci când este posibilă alegerea între mai multe măsuri adecvate, să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile vizate. Cu toate acestea, considerații privind proporționalitatea unei măsuri nu pot justifica adoptarea unui act care încalcă principiul încrederii legitime, cum ar fi modificarea anunțului de concurs după desfășurarea testelor de acces, înțelegându‑se că principiul proporționalității este aplicabil numai atunci când există posibilitatea de a alege între mai multe măsuri adecvate.

(a se vedea punctul 88)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 21 octombrie 2004, Schumann/Comisia, T‑49/03, punctul 52

Tribunal Funcției Publice: 30 septembrie 2010, Torijano Montero/Consiliul, F‑76/05, punctul 81, și jurisprudența citată