Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spanien) den 19 november 2020 – KM mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Mål C-625/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Sökande: KM

Motpart: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tolkningsfrågor

Utgör den spanska bestämmelsen om förenlighet av förmåner, som återfinns i artikel 163.1 LGSS, tolkad i rättspraxis, som förbjuder kombination av två förmåner till följd av total och bestående arbetsoförmåga som erkänns i samma system, samtidigt som den medger förenlighet i det fall förmånerna erkänns i olika system, även om de i båda fallen har intjänats på grundval av oberoende avgifter, med hänsyn till fördelningen enligt kön i de olika spanska socialförsäkringssystemen, hinder för de unionsbestämmelser som återfinns i artikel 4 i rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet1 och artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet2 (omarbetning), och leder den till indirekt diskriminering på grund av kön eller genus?

Om svaret på den första frågan är nekande: Kan ovan angivna spanska lagstiftning strida mot unionslagstiftningen i det fall förmånerna har sin grund i olika skador?

____________

1 EGT L 6, 1979, s. 24; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 111.

2 EUT L 204, 2006, s. 23.