Language of document :

Kanne 13.2.2006 - Duyster v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-18/06)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja(t): Duyster (Oetrange, Luxemburg) (edustaja(t): asianajaja W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Vastaaja(t): Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

kumoaa nimittävän viranomaisen 17.11.2005 tekemän päätöksen, jolla kantajalle myönnettiin vanhempainloma 8.11.2004 alkaen päivään, jota ei ollut päätöksessä yksilöity

kumoaa nimittävän viranomaisen 6.4.2005 tekemä päätöksen

kumoaa päätöksen, jolla vanhempainloma myönnettiin 1.11.2004 -30.4.2005, ja/tai marraskuun 2004 palkkatodistuksen ja 30.11.2004 tehdyn komission päätöksen olla ottamatta huomioon vanhempainloman siirtoa tai peruuttamista koskevaa pyyntöä

toteaa, että 1.11.2004 (tai 8.11.2004) - 30.4.2005 välisellä jaksolla kantajalla on oikeus kaikkiin virkamiehen palveluksensa suorittamisesta saamaan materiaalisiin etuuksiin ja näin ollen virka-astettaan ja ikälisiään vastaavaan palkkaan, joka on suoritettava hänelle takautuvasti

toteaa, että tämä palkka on suoritettava sille laskettavine viivästyskorkoineen

toteaa, että kantaja voi edelleen hakea vanhempainlomaa (vaikka hänen poikansa täyttäisikin 12 vuotta tai olisi lähes 12 -vuotias tulevan tuomion antamisen jälkeen), koska esitetyn hakemuksen hyväksymättä jättäminen johtui komissiosta; tai toissijaisesti, että koska komissio on vastuussa siitä, ettei kantaja ole voinut ottaa vanhempainlomaa, on hänelle suoritettava korvaus, joka vastaa hänen menettämiään vanhempainloman ajalta maksettavia etuuksia, vakuutusta, ikälisiä, eläkeoikeuksia, arviointikertomuksia ja etenemismahdollisuuksia; tai edelleen toissijaisesti, että pitämättä jääneen vanhempainloman ajalta hänelle suoritetaan korvaus, joka vastaa kyseisiä etuuksia, vakuutusta ja eläkeoikeuksia

velvoittaa vastaajan korvaamaan 17.11.2005 tehdystä päätöksestä aiheutuneen aineellisen ja aineettoman vahingon perusteella kummankin osalta 4000 ja 5000 euroa

velvoittaa vastaajan maksamaan 2500 euroa korvauksena epävarmuudesta, johon kantaja on joutunut virkamiesasemansa osalta ja tästä aiheutuvasta henkisestä haitasta

toteaa, että kantajalle on korvattava 7 päivää vanhempainlomaa, ja

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Asiassa F-51/051 kantaja on jo riitauttanut sen, että komissio oli asettanut hänet vanhempainlomalle 1.11.2004-30.4.2005. Nyt hän riitauttaa kanteellaan nimittävän viranomaisen 17.11.2005 tekemän päätöksen, jolla vanhempainloman alkamispäiväksi vahvistettiin 8.11.2004.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että 17.11.2005 tehty päätös on perustamissopimuksen sekä henkilöstösääntöjen sekä tiettyjen oikeusperiaatteiden vastainen. Kantajan mukaan päätös: i) on virheellinen, siinä on virheellinen viittaus erääseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen, ii) se on epätäsmällinen useista syistä, kuten siksi, ettei siinä mainita mille valitukselle päätös perustuu, siitä puuttuu vanhempainloman päättymispäivä ja päätöksen seurausten kuvaus, iii) päätös on laadittu muulla kuin kantajan käyttämällä kielellä EY 21 artiklan vastaisesti, iv) päätöksessä ei mainita lainkaan sen oikeusperustaa, v) se on ristiriitainen, vi) sitä ei ole riittävästi perusteltu, vii) se on vaikutuksiltaan takautuva, vaikka vaatimusta vanhempainlomasta ei enää ollut vireillä, viii) siinä ei oteta huomioon sitä, että nimittävän viranomaisen alun perin tämän jakson osalta tekemät päätökset ovat lainvastaisia, ix) siinä ei oteta huomioon vanhempainloman siirtämistä.

Tämä lisäksi kantaja väittää, että riitautettu päätös luo kuvan epämääräisestä tilanteesta, joka johtuisi kantajasta ainakin osittain, vaikka hän on toiminut erittäin huolellisesti ja esittänyt lukuisia asiakirjoja.

____________

1 - EYVL C 217, 3.9.2005 (alun perin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolle T-249/05 kirjattu asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi)