Language of document :

Žaloba podaná 13. februára 2006 - Duyster/Komisia

(Vec F-18/06)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tinike Duyster (Oetrange, Luxembursko) (v zastúpení: W. H. A. M. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 17. novembra 2005, na základe ktorého bola žalobkyni poskytnutá rodičovská dovolenka od 8. novembra 2004 až do presnejšie neurčeného dátumu,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 6. apríla 2005,

zrušiť rozhodnutie o poskytnutí rodičovskej dovolenky od 1. novembra 2004 do 30. apríla 2005 a/alebo potvrdenie o výplate za november 2004 a/alebo rozhodnutia Komisie z 30. novembra 2004 nezohľadniť žiadosť o odklad nástupu alebo zrušenie rodičovskej dovolenky,

určiť, že žalobkyni za obdobie od 1. novembra 2004 (alebo od 8. novembra 2004) do 30. apríla 2005 prináležia všetky hmotné práva úradníka v aktívnom služobnom pomere a že jej preto musí byť so spätnou účinnosťou vyplatená odmena v súlade s jej stupňom a platovou triedou,

určiť, že táto odmena sa zvyšuje o úroky z omeškania,

určiť, že žalobkyňa ešte stále môže požiadať o rodičovskú dovolenku (aj ak jej syn bude mať po vyhlásení rozsudku viac ako dvanásť rokov alebo takmer dvanásť rokov), keďže neschválenie podanej žiadosti sa pripisuje Komisii, alebo podporne určiť, že z dôvodu, že Komisia zodpovedá za to, že žalobkyňa nemohla čerpať dovolenku, jej musí vyplatiť náhradu škody, ktorá zahŕňa straty na príspevkoch rodičovskej dovolenky, poistenie, odpracované roky, nároky na dôchodok, správu o hodnotení a možnosť povýšenia, alebo ďalej podporne určiť, že za nevyčerpané obdobie rodičovskej dovolenky jej musí byť vyplatená náhrada škody, ktorá zahrňuje straty na príspevkoch rodičovskej dovolenky, poistenie a nároky na dôchodok,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť majetkovú a nemajetkovú ujmu, vyčíslenú na 4 000 a 5 000 eur, ktorá jej vznikla v dôsledku rozhodnutia zo 17. novembra 2005,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť sumu 2 500 eur ako náhradu za neistotu, v ktorej sa žalobkyňa nachádza v súvislosti s jej služobným postavením, a ako náhradu nemajetkovej ujmy vyplývajúcej z tejto neistoty,

odškodniť žalobkyňu vo výške zodpovedajúcej siedmim dňom rodičovskej dovolenky,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Vo veci F-51/051 žalobkyňa už namietala, že jej Komisia poskytla rodičovskú dovolenku na obdobie od 1. novembra 2004 do 30. apríla 2005. V prejednávanej veci napáda rozhodnutie menovacieho orgánu, ktoré bolo medzičasom 17. novembra 2005 prijaté a v ktorom bol určený začiatok čerpania rodičovskej dovolenky na 8. novembra 2004.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza, že rozhodnutie zo 17. novembra 2005 je v rozpore so Zmluvou, so služobným poriadkom, ako aj viacerými právnymi zásadami. Podľa žalobkyne toto rozhodnutie predovšetkým i) obsahuje chyby, ako napríklad nesprávne označenie právnej veci pred Súdom prvého stupňa; ii) je nepresné z viacerých dôvodov, ako napríklad z dôvodu, že nie je uvedené, o akej sťažnosti žalobkyne sa rozhoduje, nie je uvedený dátum skončenia rodičovskej dovolenky, a z dôvodu nesprávneho vymedzenia právnych účinkov rozhodnutia; iii) v rozpore s článkom 21 ES bolo rozhodnutie vypracované v inom jazyku ako v jazyku použitom žalobkyňou; iv) neuvádza právny základ; v) obsahuje protirečenia; vi) je nedostatočne odôvodnené; vii) má spätnú účinnosť napriek tomu, že neexistovala žiadna príslušná žiadosť o rodičovskú dovolenku, nezohľadňuje skutočnosť, že pôvodné rozhodnutia menovacieho orgánu boli na celé obdobie protiprávne; a ix) nezohľadňuje žiadosť o odklad čerpania rodičovskej dovolenky.

Okrem toho znenie napadnutého rozhodnutia vyvoláva dojem, že za nejasnú situáciu je aspoň čiastočne zodpovedná žalobkyňa, hoci táto konala s náležitou starostlivosťou a predložila viacero dokumentov.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 217, 3.9.2005 (vec bola pôvodne zapísaná na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-249/05 a uznesením z 15. decembra 2005 bola postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie).