Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2006 r. - Abba i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-15/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Abba i in. [Przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności i zasadności skargi, włącznie z podniesionym w niej zarzutem niezgodności z prawem;

w związku z powyższym stwierdzenie nieważności informacji o wysokości emerytur skarżących za marzec 2005 r. i zastosowanie współczynników korygujących [emeryturę] do poziomu stolicy państwa zamieszkania albo przynajmniej współczynników odpowiednio odzwierciedlających różnice w kosztach utrzymania pomiędzy państwami, w których skarżący ponoszą wydatki i odpowiadającego w ten sposób zasadzie równego traktowania

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumentu są identyczne z podniesionymi w sprawie F-128/05 Adolf i in. przeciwko Komisji1.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.3.2006, str. 56