Language of document :

Sag anlagt den 15. februar 2006 - Augenault m.fl. mod Rådet

(Sag F-16/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Françoise Augenault m.fl. (ved avocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgernes påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling, og der gives sagsøgerne medhold, herunder i ulovlighedsindsigelsen.

Følgelig annulleres sagsøgernes pensionsopgørelser for marts 2005, med den konsekvens, at der anvendes en justeringskoefficient for hovedstaden i sagsøgernes bopælsland, eller i det mindste en justeringskoefficient, der på passende måde afspejler forskellene i leveomkostninger på det sted, hvor sagsøgerne anses for at afholde deres udgifter, og som således er i overensstemmelse med ækvivalensprincippet.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

De af sagsøgerne påberåbte søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter er identiske med dem, der er påberåbt i sag F-128/05, Adolf m.fl. mod Kommissionen 1.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006, s. 56.