Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2006 r. - Augenault i in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-16/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Françoise Augenault i in. [Przedstawiciele: G. Vandesanden i L. Levi, avocats]

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności skargi i jej zasadności, włączając w to zarzut bezprawności w niej zawarty;

w konsekwencji stwierdzenie nieważności wyliczenia emerytury skarżących za marzec 2005 r. skutkujące zastosowaniem współczynnika korygującego właściwego dla stolic krajów ich zamieszkania albo przynajmniej współczynnika korygującego, który odzwierciedlałby w odpowiedni sposób różnice w kosztach utrzymania w miejscu, w którym uznaje się, że skarżący dokonują wydatków i który odpowiadałby w ten sposób zasadzie równoważności;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez skarżących są identyczne z tymi podniesionymi w sprawie F-128/05 Adolf i in. przeciwko Komisji.1

____________

1 - Dz.U. 60 z 11.03.2006, str. 56.