Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 23 september 2008 - Augenault e.a. / Raad

(Zaak F-16/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 96 van 22.4.2006, blz. 38.