Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 september 2008 - Abba e.a. / Parlement

(Zaak F-15/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 96 van 22.4.2006, blz. 37.