Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

PERSONALERETTENS DOM

(Anden Afdeling)

21. februar 2008

Sag F-19/06

Maria Magdalena Semeraro

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – bedømmelsesåret 2004 – vedtægtens artikel 43 – begrundelsespligt – forfremmelse – attestationsprocedure«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Maria Magdalena Semeraro bl.a. har nedlagt påstand om annullation af sin karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004.

Udfald: Sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004 annulleres. Kommissionen betaler samtlige sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – forringelse af bedømmelsen i forhold til den tidligere bedømmelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

2.      Tjenestemænd – bedømmelse – karriereudviklingsrapport – udfærdigelse – indbringelse for det paritetiske evalueringsudvalg

(Tjenestemandsvedtægten, art. 43)

3.      Tjenestemænd – attestationsprocedure – Kommissionens vilkår for gennemførelse – beføjelse til at udtale sig om ansøgningerne

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 10, stk. 3)

1.      Administrationen er forpligtet til at begrunde karriereudviklingsrapporten tilstrækkeligt og udførligt og at sætte den pågældende i stand til at fremkomme med bemærkninger til denne begrundelse. Spørgsmålet, om begrundelsen er fyldestgørende, skal vurderes ikke blot i forhold til ordlyden, men ligeledes i lyset af den retlige og faktiske sammenhæng, hvori den anfægtede retsakt er vedtaget.

I visse tilfælde skal der endog lægges særlig vægt på denne begrundelse, bl.a. såfremt rapporten indeholder en bedømmelse, som er ringere end den, der fremgår af den tidligere karriereudviklingsrapport. Det er nemlig vigtigt, at den tilbagegang, som myndigheden har konstateret, begrundes på en sådan måde, at tjenestemanden kan bedømme berettigelsen heraf, og Retten eventuelt kan udøve sin retslige kontrol.

En tilbagegang i en tjenestemands samlede bedømmelse kan ikke udelukkende begrundes i en automatisk tilpasning af dennes bedømmelse efter en forfremmelse. Bedømmeren og medbedømmeren skal nemlig, henset til tjenestemandens forfremmelse, ikke desto mindre foretage en bedømmelse af vedkommendes arbejdsindsats i den nye lønklasse for at efterprøve, om niveauet for den præsterede indsats i givet fald rent faktisk er lavere end det, der gælder for de øvrige tjenestemænd, der har højere anciennitet i den pågældende lønklasse.

(jf. præmis 47, 48 og 56)

Henvisning til:

Retten, 12. juni 2002, sag T-187/01, Mellone mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 81, og II, s. 389, præmis 27; 30. september 2004, sag T-16/03, Ferrer de Moncada mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 261, og II, s. 1163, præmis 49, og 53; 15. september 2005, sag T‑132/03, Casini mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 253, og II, s. 1169, præmis 31; 25. oktober 2005, sag T-50/04, Micha mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 339, og II, s. 1499, præmis 36; 16. maj 2006, sag T-73/05, Martin Magone mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 107, og II-A-2, s. 485, præmis 48.

2.      Når karriereudviklingsrapporten indeholder en tilstrækkelig begrundelse, kan det kun kræves, at bedømmeren i appelleddet fremkommer med yderligere forklaringer vedrørende begrundelserne for, at han ikke følger det paritetiske evalueringsudvalg anbefalinger, såfremt udtalelsen fra dette rådgivende organ indeholder specielle omstændigheder, som kan så tvivl om gyldigheden eller berettigelsen af den første bedømmelse, og som derfor fordrer en specifik vurdering fra bedømmeren i appelleddet vedrørende eventuelle konsekvenser, der kan udledes af disse omstændigheder.

(jf. præmis 49)

Henvisning til:

Retten, Mellone mod Kommissionen, præmis 33.

3.      I artikel 10, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII bestemmes, at de tjenestemænd, der før den 1. maj 2004 gjorde tjeneste i kategori C eller D, uden videre kan overføres til ansættelsesgruppen for assistenter, bl.a. på grundlag af en attestationsprocedure. Det anføres endvidere i samme bestemmelse, at attestationsproceduren skal baseres på anciennitet, erfaring, fortjenstfuldhed og de uddannelser for tjenestemænd, der er fulgt, og at det blandede attestationsudvalg gennemgår tjenestemændenes ansøgninger. Det nævnes desuden, at institutionerne fastlægger vilkårene for gennemførelse af en sådan procedure inden den 1. maj 2004.

I dette øjemed vedtog Kommissionen afgørelse af 7. april 2004 vedrørende vilkår for gennemførelse af attestationsproceduren. Ifølge denne afgørelses artikel 3 består attestationsproceduren af fire etaper: 1) fastsættelse af det antal af stillinger, der henhører under ansættelsesgruppen for assistenter, der vil kunne besættes af attesterede tjenestemænd og meddelelse af en indkaldelse af ansøgere, 2) accept af ansøgerne, 3) udfærdigelse af en prioriteret liste over accepterede ansøgere, 4) ansøgninger til stillinger, der henhører under ansættelsesgruppen for assistenter.

De ansøgere, der får adgang til attestationsproceduren, indplaceres i en prioriteret rækkefølge efter kriterierne i artikel 6, stk. 1, i afgørelsen af 7. april 2004. Disse kriterier består i uddannelsesniveau, anciennitet i deres karriere i kategori C eller D samt erhvervserfaring og fortjeneste bedømt efter de foreliggende karriereudviklingsrapporter. De accepterede tjenestemænd kan indbringe denne indplacering for det blandede attestationsudvalg, der afgiver en udtalelse. Ansættelsesmyndigheden tager stilling til, om udtalelsen skal følges.

Det fremgår af den omhandlede afgørelses artikel 6, stk. 2, at ansættelsesmyndigheden afgør kriteriernes vægt og deres indbyrdes afvejning før den 31. december 2004, efter høring af det blandede attestationsudvalg, og at disse kriterier hvert år ved ansættelsesmyndighedens beslutning kan tilpasses efter henstilling fra det blandede attestationsudvalg.

Ifølge punkt 1.1 i den afgørelse, Kommissionens ansættelsesmyndighed traf den 11. maj 2005 om kriterierne for at blive optaget på listen over accepterede ansøgere til attestationsrunden 2005, skal den accepterede tjenestemands forudsætninger for at udføre arbejdsopgaver, der henhører under kategori B*, have været anerkendt i vedkommendes karriereudviklingsrapport for det foregående år. Et negativt svar i den rubrik, der er beregnet til at skulle tages i betragtning som led i attestationsproceduren, afskærer følgelig tjenestemanden fra muligheden for at få adgang til den tredje fase af denne procedure med henblik på at blive optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i afgørelsen af 7. april 2004. Det følger heraf, at punkt 1.1. har til formål at fratage ansættelsesmyndigheden dens endelige beslutningskompetence med hensyn til udarbejdelsen af listen over accepterede tjenestemænd og at udelukke det blandede udvalgs medvirken på dette stadium af proceduren.

Artikel 6, stk. 2, i afgørelse af 7. april 2004, der udgør hjemmelsgrundlaget for afgørelsen af 11. maj 2005, har ikke karakter af en bemyndigelse til at fravige den procedure, der er fastsat i afgørelsen af 7. april 2004. Det følger heraf, at punkt 1.1 i afgørelsen af 11. maj 2005 overskrider grænserne for den bemyndigelse, der er givet i artikel 6, stk. 2, i afgørelsen af 7. april 2004. En karriereudviklingsrapport, der indeholder en sådan ugyldig rubrik, der skal tages i betragtning som led i attestationsproceduren, medfører således, at karriereudviklingsrapporten er ugyldig og følgelig må annulleres.

(jf. præmis 66, 67, 69, 70, 74, 76 og 78-82)