Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

21 päivänä helmikuuta 2008

Asia F-19/06

Maria Magdalena Semeraro

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2004 arviointikierros – Henkilöstösääntöjen 43 artikla – Perusteluvelvollisuus – Ylennys – Todistusmenettely

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Maria Magdalena Semeraro vaatii ajanjaksolta 1.1.–31.12.2004 laaditun urakehitystä koskevan kertomuksensa kumoamista

Ratkaisu: Kantajan urakehitystä koskeva kertomus, joka koskee ajanjaksoa 1.1.–31.12.2004, kumotaan. Komissio vastaa oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Arvioinnin heikentyminen aikaisempaan arviointiin nähden

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

2.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Laatiminen – Asian saattaminen sekakomitean käsiteltäväksi

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

3.      Virkamiehet – Todistusmenettely – Täytäntöönpanotavat komissiossa – Toimivalta lausua hakemusten osalta

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 10 artiklan 3 kohta)

1.      Hallintoviranomaisella on velvollisuus perustella urakehitystä koskeva kertomus riittävällä ja yksityiskohtaisella tavalla ja antaa asianomaiselle henkilölle mahdollisuus esittää näitä perusteluja koskevat huomautuksensa. Perustelujen riittävyyttä on arvioitava niiden sanamuodon lisäksi myös suhteessa siihen tosiasialliseen ja oikeudelliseen asiayhteyteen, jossa riidanalainen toimi on tehty.

Nämä perustelut on laadittava jopa erityisen huolellisesti tietyissä tapauksissa, eli muun muassa silloin, kun arviointi on aikaisempaan arviointiin nähden heikompi. On nimittäin tärkeää, että viranomainen perustelee toteamansa heikentymisen sellaisella tavalla, että virkamies voi arvioida sen perusteltavuutta ja että virkamiestuomioistuin voi tarvittaessa harjoittaa laillisuusvalvontaansa.

Virkamiehen kokonaisarvosanan heikentymistä ei voida perustella pelkästään virkamiehen ylennyksestä johtuvalla arvosanojen automaattisella tarkistuksella. Kun otetaan huomioon virkamiehen ylennys, arvioijan ja arvioinnin vahvistajan on siis kuitenkin arvioitava virkamiehen suoritusta tämän uudella ura-alueella, voidakseen tarkistaa, onko virkamiehen suoritusten taso mahdollisesti tosiasiallisesti heikompi kuin muiden kyseisellä ura-alueella työskentelevien, virkaiältään vanhempien virkamiesten.

(ks. 47, 48 ja 56 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑187/01, Mellone v. komissio, 12.6.2002 (Kok. H., s. I‑A‑81 ja II‑389, 27 kohta); asia T‑16/03, Ferrer de Moncada v. komissio, 30.9.2004 (Kok. H., s. I‑A‑261 ja II‑1163, 49 ja 53 kohta); asia T‑132/03, Casini v. komissio, 15.9.2005 (Kok. H., s. I‑A‑253 ja II‑1169, 31 kohta); asia T‑50/04, Micha v. komissio, 25.10.2005 (Kok. H., s. I‑A‑339 ja II‑1499, 36 kohta) ja asia T‑73/05, Martin Magone v. komissio, 16.5.2006 (Kok. H., s. I-A-2-107 ja II‑A‑2‑485, 48 kohta).

2.      Koska urakehitystä koskeva kertomus on perusteltu riittävällä tavalla, arvioinnin tarkastajaa voidaan vaatia selittämään lisää niitä syitä, jotka ovat johtaneet siihen, että tämä ei ole noudattanut arvioinnin tutkineen pariteettikomitean suosituksia, ainoastaan silloin, jos sekakomitea, joka on lausuntoja antava elin, esittää lausunnossaan sellaisia erityisiä seikkoja, jotka ovat omiaan herättämään epäilyjä alkuperäisen arvioinnin pätevyydestä tai perusteltavuudesta ja joiden vuoksi arvioinnin tarkastajan on erityisesti arvioitava sitä, mitä päätelmiä näistä seikoista on tehtävä.

(ks. 49 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Mellone v. komissio, 33 kohta.

3.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ennen 1 päivää toukokuuta 2004 ura-alueella C tai D palveluksessa olevat virkamiehet voivat siirtyä hallintoavustajien tehtäväryhmään rajoituksetta muun muassa todistusmenettelyllä. Lisäksi todistusmenettelyjen on perustuttava virkamiesten virkaikään, kokemukseen, ansioihin ja koulutuksen tasoon, ja virkamiesten ehdokkuuden todistusta varten tutkii todistusmenettelystä vastaava sekakomitea. Edelleen säädetään, että toimielimet antavat kyseisen menettelyn soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ennen 1 päivää toukokuuta 2004.

Komissio päätti tätä varten 7.4.2004 tekemällään päätöksellä todistusmenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Kyseisen päätöksen 3 artiklan mukaan todistusmenettely koostuu neljästä vaiheesta: niiden hallintoavustajien tehtäväryhmään kuuluvien virkojen lukumäärän määrittämisestä, joita todistusmenettelyn läpäisseet virkamiehet voivat hakea, ja hakuilmoituksen julkaisemisesta; hakijoiden hyväksymisestä todistusmenettelyyn; hakijaluettelon laatimisesta hakijoiden etusijajärjestyksen mukaan sekä hakemisesta hallintoavustajien tehtäväryhmään kuuluviin virkoihin.

Todistusmenettelyyn hyväksytyt hakijat luokitellaan etusijajärjestykseen 7.4.2004 tehdyn päätöksen 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen kriteerien perusteella; nämä kriteerit ovat: koulutuksen taso, palvelusajan pituus ura-alueella C tai D sekä kokemus ja ansiot, jotka on arvioitu käytettävissä olevien urakehitystä koskevien kertomusten perusteella. Todistusmenettelyyn hyväksytyt virkamiehet voivat riitauttaa luokittelun todistusmenettelystä vastaavassa sekakomiteassa, joka antaa asiassa lausunnon. Nimittävä viranomainen päättää toimista, joihin lausunnon perusteella ryhdytään.

Kyseisen päätöksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan nimittävä viranomainen päättää kriteerien merkityksestä ja painoarvosta 31.12.2004 mennessä todistusmenettelystä vastaavan sekakomitean lausunnon saatuaan, ja kriteerejä voidaan muuttaa vuosittain nimittävän viranomaisen päätöksellä sekakomitean suosituksesta.

Vuoden 2005 todistusmenettelyssä käytettävistä luokittelukriteereistä 11.5.2005 tehdyn komission nimittävän viranomaisen päätöksen 1.1 kohdassa säädetään, että jotta virkamies voi tulla hyväksytyksi todistusmenettelyssä, hänen ura-alueen B* tehtävien hoitamiseen vaadittavat ominaisuutensa on tunnustettava edeltävän vuoden urakehitystä koskevassa kertomuksessa. Näin ollen kieltävä maininta virkamiehen todistusmenettelyssä huomioon ottamisen osalta evää kyseiseltä virkamieheltä mahdollisuuden päästä todistusmenettelyn kolmanteen vaiheeseen tullakseen merkityksi 7.4.2004 tehdyn päätöksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon. Tästä seuraa, että mainitun päätöksen 1.1 kohdan vaikutuksesta nimittävältä viranomaiselta poistetaan oikeus lopullisen päätöksen tekemiseen hyväksyttyjen virkamiesten luettelon laatimisen osalta ja samalla estetään todistusmenettelystä vastaavan sekakomitean puuttuminen asiaan tässä vaiheessa menettelyä.

Kyseisen 7.4.2004 tehdyn päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa, jonka perusteella 11.5.2005 tehty päätös on tehty, ei valtuuteta lakkauttamaan 7.4.2004 tehdyssä päätöksessä vahvistettua menettelyä. Tästä seuraa, että mainitun 11.5.2005 tehdyn päätöksen 1.1 kohdassa ylitetään 7.4.2004 tehdyn päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa annetun valtuutuksen rajat. Näin ollen mainitunlainen urakehitystä koskevaan kertomukseen sisältyvä maininta, joka on tarkoitettu otettavaksi huomioon todistusmenettelyssä, tekee tästä urakehitystä koskevasta kertomuksesta lainvastaisen ja kyseinen urakehitystä koskeva kertomus on tämän vuoksi kumottava.

(ks. 66, 67, 69, 70, 74, 76 ja 78–82 kohta)