Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. vasario 21 d.

Byla F‑19/06

Maria Magdalena Semeraro

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Vertinimas už 2004 metus – Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis – Pareiga motyvuoti – Pareigų paaukštinimas – Atestacijos procedūra“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo M. M. Semeraro prašo, be kita ko, panaikinti jos 2004 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą.

Sprendimas: Panaikinti ieškovės 2004 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitą. Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Už ankstesnį vertinimą blogesnis vertinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – Parengimas – Kreipimasis į Jungtinį vertinimo komitetą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Atestacijos procedūra – Įgyvendinimo taisyklės Komisijoje – Įgaliojimai nuspręsti dėl kandidatūrų

(Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 10 straipsnio 3 dalis)

1.      Administracija privalo tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitas motyvuoti pakankamai ir išsamiai ir suteikti suinteresuotajam asmeniui galimybę pateikti pastabas dėl šios motyvacijos. Tai, ar motyvai pakankami, turi būti vertinama atsižvelgiant ne tik į jų formuluotę, bet ir į faktines bei teisines aplinkybes, kuriomis skundžiamas aktas buvo priimtas.

Tam tikrais atvejais ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šiems motyvams, kai vertinimas yra blogesnis už ankstesnį vertinimą. Iš tikrųjų svarbu, jog institucijos nustatytas pablogėjimas būtų motyvuotas taip, kad pareigūnas galėtų įvertinti jo pagrįstumą, o Pirmosios instancijos teismas, jei reikia, – atlikti teisminę kontrolę.

Tai, kad pareigūno bendras įvertinimas yra blogesnis, negali būti grindžiamas vien automatiniu jo balų nustatymu po pareigų paaukštinimo. Taigi, atsižvelgdami į pareigūno pareigų paaukštinimą, vertintojas ir ataskaitos tvirtintojas turi įvertinti jo darbo rezultatus naujame lygyje, kad patikrintų, ar jis iš tikrųjų pasiekė mažiau nei kiti pareigūnai, turintys didesnį darbo stažą minėtame lygyje.

(žr. 47, 48 ir 56 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. birželio 12 d. Sprendimo Mellone prieš Komisiją, T‑187/01, Rink. VT p. I‑A‑81 ir II‑389, 27 punktas; 2004 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Ferrer de Moncada prieš Komisiją, T‑16/03, Rink. VT p. I‑A‑261 ir II‑1163, 49 ir 53 punktai; 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Casini prieš Komisiją, T‑132/03, Rink. VT p. I‑A‑253 ir II‑1169, 31 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Micha prieš Komisiją, T‑50/04, Rink. VT p. I‑A‑339 ir II‑1499, 36 punktas; 2006 m. gegužės 16 d. Sprendimo Martin Magone prieš Komisiją, T‑73/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑107 ir II‑A‑2‑485, 48 punktas.

2.      Jeigu tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita yra pakankamai motyvuota, reikalauti, kad apeliacinis vertintojas pateiktų papildomų paaiškinimų dėl motyvų, kuriais remdamasis jis neatsižvelgia į Jungtinio vertinimo komiteto vertinimo rekomendacijas, galima tik tuomet, kai šio patariamojo organo nuomonėje konstatuotos konkrečios aplinkybės, kuriomis remiantis abejojama pirminio vertinimo teisėtumu arba pagrįstumu, todėl apeliacinis vertintojas turi atlikti specialų vertinimą dėl galimų šių aplinkybių pasekmių.

(žr. 49 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Mellone prieš Komisiją 33 punktas.

3.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 10 straipsnio 3 dalį iki 2004 m. gegužės 1 d. buvę C ar D kategorijų pareigūnai gali be jokių suvaržymų tapti asistentų pareigų grupės nariais, be kita ko, atestacijos tvarka. Be to, minėtoje nuostatoje nurodyta, kad atestacija atliekama atsižvelgiant į pareigūnų darbo stažą, patirtį, nuopelnus, pasirengimo lygį ir kad Jungtinis atestacijos komitetas atlikdamas atestaciją apsvarsto atestuoti siūlomų pareigūnų kandidatūras. Be to, patikslinta, kad institucijos patvirtina šios tvarkos įgyvendinimo taisykles iki 2004 m. gegužės 1 dienos.

Šiuo tikslu Komisija priėmė 2004 m. balandžio 7 d. Sprendimą dėl atestacijos procedūros įgyvendinimo tvarkos. Pagal šio sprendimo 3 straipsnį atestacijos procedūrą sudaro keturi etapai: asistentų pareigų grupei priskiriamų darbo vietų, į kurias galės būti priimti atestuoti pareigūnai, skaičiaus nustatymas ir kvietimo teikti paraiškas paskelbimas; leidimas kandidatams dalyvauti atestacijos procedūroje; tinkamais pripažintų kandidatų sąrašo eiliškumo tvarka sudarymas; prašymų priimti į asistentų pareigų grupei priskiriamas darbo vietas pateikimas.

Kandidatų, kuriems leista dalyvauti atestacijos procedūroje, sąrašas eiliškumo tvarka sudaromas pagal šiuos 2004 m. balandžio 7 d. sprendimo 6 straipsnio 1 dalyje išvardytus kriterijus: pasirengimo lygį, C ar D kategorijos darbo stažą, patirtį ir nuopelnus, vertinamus remiantis turimomis tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitomis. Tinkamais pripažinti pareigūnai gali ginčyti šį sąrašą ir kreiptis į Jungtinį atestacijos komitetą, kuris pateikia nuomonę. Paskyrimų tarnyba priima sprendimą dėl tolesnių priemonių.

Pagal minėto sprendimo 6 straipsnio 2 dalį iki 2004 m. gruodžio 31 d. Paskyrimų tarnyba, gavusi Jungtinio atestacijos komiteto nuomonę, sprendžia dėl šių kriterijų reikšmės ir lyginamojo svorio; kiekvienais metais Paskyrimų tarnybos sprendimu, priimtu remiantis Jungtinio atestacijos komiteto rekomendacija, šie kriterijai gali būti pakeisti.

Pagal Komisijos Paskyrimų tarnybos 2005 m. gegužės 11 d. Sprendimo, susijusio su paskirstymo kriterijais, taikomais per 2005 m. atestaciją, 1.1 punktą, kad pareigūnas būtų įtrauktas į tinkamais pripažintų pareigūnų sąrašą, pareigūno, kuriam leidžiama dalyvauti atestacijos procedūroje, sugebėjimai eiti B* kategorijai priskiriamas pareigas turėjo būti pripažinti ankstesnių metų pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitoje. Todėl neigiamas atsakymas su nuoroda atsižvelgti į jį per atestacijos procedūrą atima iš pareigūno galimybę patekti į trečiąjį atestacijos procedūros etapą, siekiant būti įtrauktam į 2004 m. balandžio 7 d. sprendimo 6 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą. Iš to matyti, kad minėtu 1.1 punktu iš Paskyrimų tarnybos atimami įgaliojimai priimti galutinį sprendimą, t. y. parengti tinkamais pripažintų pareigūnų sąrašą, ir neleidžiama Jungtiniam atestacijos komitetui dalyvauti šiame procedūros etape.

2004 m. balandžio 7 d. sprendimo 6 straipsnio 2 dalis, kuria remiantis buvo priimtas 2005 m. gegužės 11 d. sprendimas, nesuteikia teisės nukrypti nuo minėtame 2004 m. balandžio 7 d. sprendime numatytos procedūros. Iš to išplaukia, kad 2005 m. gegužės 11 d. sprendimo 1.1 punktu peržengiamos 2004 m. balandžio 7 d. sprendimo 6 straipsnio 2 dalyje numatytų įgaliojimų ribos. Taigi tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita, kurioje pateikiama neteisėta nuoroda atsižvelgti per atestacijos procedūrą, yra neteisėta, todėl turi būti panaikinta.

(žr. 66, 67, 69, 70, 74, 76 ir 78–82 punktus)