Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

21 februarie 2008

Cauza F‑19/06

Maria Magdalena Semeraro

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Exercițiul de evaluare 2004 – Articolul 43 din statut – Obligația de motivare – Promovare – Procedura de atestare”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Semeraro solicită printre altele anularea raportului asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004

Decizia: Anulează raportul asupra evoluției carierei doamnei Semeraro referitor la perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004. Comisia Comunităților Europene suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Evaluare mai puțin favorabilă în raport cu evaluarea anterioară

(Statutul funcționarilor, art. 43)

2.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Întocmire – Sesizarea comitetului paritar de evaluare

(Statutul funcționarilor, art. 43)

3.      Funcționari – Procedura de atestare – Modalități de punere în aplicare în cadrul Comisiei – Competență de a se pronunța cu privire la candidaturi

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 10 alin. (3)]

1.      Administrația are obligația de a motiva orice raport asupra evoluției carierei în mod suficient și circumstanțiat și de a asigura că persoana interesată este în măsură să formuleze observații cu privire la această motivare. Caracterul suficient al motivării trebuie apreciat nu numai în raport cu modul său de redactare, ci și cu contextul factual și juridic în care se înscrie adoptarea actului atacat.

În anumite cazuri, această motivare trebuie realizată cu deosebită grijă, în special atunci când evaluarea prezintă un regres față de evaluarea anterioară. Astfel, este important ca regresul constatat de autoritate să fie astfel motivat încât să permită funcționarului să îi aprecieze temeinicia și, dacă este cazul, să permită Tribunalului să își exercite controlul jurisdicțional.

Regresul notei globale a unui funcționar nu poate fi justificat numai printr‑o ajustare automată a notelor sale în urma promovării. Astfel, ținând cont de promovarea funcționarului, evaluatorul și validatorul trebuie totuși să efectueze o evaluare a prestațiilor acestuia în noul grad, pentru a verifica, dacă este cazul, dacă nivelul performanțelor sale este realmente mai scăzut decât nivelul celorlalți funcționari cu o vechime mai mare în gradul respectiv.

(a se vedea punctele 47, 48 și 56)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 12 iunie 2002, Mellone/Comisia, T‑187/01, RecFP, p. I‑A‑81 și II‑389, punctul 27; 30 septembrie 2004, Ferrer de Moncada/Comisia, T‑16/03, RecFP, p. I‑A‑261 și II‑1163, punctele 49 și 53; 15 septembrie 2005, Casini/Comisia, T‑132/03, RecFP, p. I‑A‑253 și II‑1169, punctul 31; 25 octombrie 2005, Micha/Comisia, T‑50/04, RecFP, p. I‑A‑339 și II‑1499, punctul 36; 16 mai 2006, Martin Magone/Comisia, T‑73/05, RecFP, p. I‑A‑2‑107 și II‑A‑2‑485, punctul 48

2.      Din moment ce raportul asupra evoluției carierei cuprinde o motivație suficientă, nu se poate solicita evaluatorului de apel să furnizeze explicații suplimentare privind motivele care îl determină să nu urmeze recomandările comitetului paritar de evaluare decât în cazul în care avizul acestui organ consultativ menționează împrejurări speciale care pot da naștere unor îndoieli asupra validității sau temeiniciei aprecierii inițiale și necesită astfel o apreciere particulară a evaluatorului de apel cu privire la eventualele consecințe care trebuie să decurgă din aceste împrejurări.

(a se vedea punctul 49)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Mellone/Comisia, citată anterior, punctul 33

3.      Potrivit articolului 10 alineatul (3) din anexa XIII la statut, se prevede că funcționarii aflați în activitate în cadrul categoriilor C sau D înainte de 1 mai 2004 pot deveni fără restricții membri ai grupei de funcții de asistenți, printre altele pe baza unei proceduri de atestare. Se indică în continuare că procedura de atestare se bazează pe vechime, experiență, merite și nivel de pregătire al funcționarilor; comitetul paritar pentru exercițiul de atestare examinează candidaturile funcționarilor în vederea atestării. În plus, se precizează că instituțiile adoptă modalitățile de punere în aplicare a procedurii menționate înainte de 1 mai 2004.

Astfel, Comisia a adoptat Decizia din 7 aprilie 2004 privind modalitățile de punere în aplicare a procedurii de atestare. Potrivit articolului 3 din această decizie, procedura de atestare cuprinde patru etape: stabilirea numărului de posturi din grupa de funcții de asistenți care vor putea fi ocupate de funcționari atestați și publicarea unei invitații de depunere a candidaturilor; admiterea candidaților; întocmirea unei liste a funcționarilor admiși, potrivit unei ordini de prioritate; candidatura la posturi din grupa de funcții de asistenți.

Candidații admiși la procedura de atestare sunt clasificați potrivit unei ordini de prioritate pe baza criteriilor enunțate la articolul 6 alineatul (1) din Decizia din 7 aprilie 2004, care sunt: nivelul de pregătire, vechimea în carieră în cadrul categoriei C sau D, experiența și meritele evaluate pe baza rapoartelor asupra evoluției carierei disponibile. Funcționarii admiși pot contesta această clasificare în fața comitetului paritar pentru exercițiul de atestare, care emite un aviz. Autoritatea împuternicită să facă numiri decide modul de soluționare.

Potrivit articolului 6 alineatul (2) din decizia menționată, valoarea criteriilor și ponderea acestora sunt decise de autoritatea împuternicită să facă numiri până la 31 decembrie 2004, după consultarea comitetului paritar pentru exercițiul de atestare, și pot fi adaptate anual prin decizie a aceleiași autorități, la recomandarea comitetului paritar pentru exercițiul de atestare.

Potrivit punctului 1.1 din decizia adoptată de autoritatea împuternicită să facă numiri a Comisiei la 11 mai 2005 cu privire la criteriile de clasificare referitoare la exercițiul de atestare 2005, pentru a figura pe lista funcționarilor admiși, potențialul funcționarului admis la procedura de atestare pentru a exercita atribuțiile specifice categoriei B* trebuie să fi fost recunoscut în raportul anual asupra evoluției carierei întocmit în privința sa pentru anul precedent. În consecință, un răspuns negativ la mențiunea care trebuie luată în considerare în cadrul procedurii de atestare exclude funcționarul de la posibilitatea de a accede la a treia etapă a procedurii de atestare pentru a figura pe lista prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din Decizia din 7 aprilie 2004. Rezultă de aici că punctul 1.1 menționat are ca efect desesizarea autorității împuternicite să facă numiri de competența sa decizională finală referitoare la întocmirea listei funcționarilor admiși și excluderea în acest stadiu al procedurii a intervenției comitetului paritar pentru exercițiul de atestare.

Articolul 6 alineatul (2) din Decizia din 7 aprilie 2004, în temeiul căruia a fost adoptată Decizia din 11 mai 2005, nu constituie o abilitare de a se deroga de la procedura prevăzută de Decizia din 7 aprilie 2004. Rezultă de aici că punctul 1.1 din Decizia din 11 mai 2005 depășește limitele abilitării prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Decizia din 7 aprilie 2004. Astfel, un raport asupra evoluției carierei care cuprinde o asemenea mențiune nelegală destinată să fie luată în considerare în cadrul procedurii de atestare face ca acest raport asupra evoluției carierei să fie afectat de nelegalitate și să trebuiască, prin urmare, să fie anulat.

(a se vedea punctele 66, 67, 69, 70, 74, 76 și 78-82)