Language of document : ECLI:EU:F:2008:21

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 21. februarja 2008

Zadeva F-19/06

Maria Magdalena Semeraro

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2004 – Člen 43 Kadrovskih predpisov – Obveznost obrazložitve – Napredovanje – Postopek atestiranja“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero M. M. Semeraro predlaga predvsem razglasitev ničnosti svojega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004.

Odločitev: Karierno ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004 se razglasi za nično. Komisija nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Ocena – Karierno ocenjevalno poročilo – Znižanje ocene glede na prejšnjo oceno

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

2.      Uradniki – Ocena – Karierno ocenjevalno poročilo – Sestava – Predložitev zadeve paritetnemu odboru za ocenjevanje

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

3.      Uradniki – Postopek atestiranja – Podrobna pravila za izvajanje v Komisiji – Pristojnost za odločitev o prijavah

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga XIII, člen 10(3))

1.      Uprava je dolžna zadostno in podrobno obrazložiti vsako ocenjevalno poročilo ter zadevni osebi omogočiti, da izrazi pripombe k tej obrazložitvi. Zadostnost obrazložitve je treba presojati ne le z vidika njenega besedila, temveč tudi z vidika dejanskih in pravnih okoliščin, v katerih je bil sprejet izpodbijani akt.

V nekaterih primerih je treba tej obrazložitvi nameniti posebno pozornost, zlasti kadar se ocena zniža glede na prejšnjo oceno. Znižanje, ki ga ugotovi organ, mora biti namreč obrazloženo tako, da se omogoči uradniku, da presodi njegovo utemeljenost, Sodišču za uslužbence pa, da po potrebi opravi sodni nadzor.

Znižanje skupne ocene uradnika ne more biti utemeljeno le s samodejno prilagoditvijo njegovih ocen po napredovanju. Tako morata ocenjevalec in potrjevalec ob upoštevanju napredovanja uradnika vseeno oceniti njegovo delo v novem nazivu, in sicer zaradi preverjanja, ali je njegova uspešnost res slabša od uspešnosti drugih uradnikov, ki so dlje zaposleni v navedenem nazivu.

(Glej točke 47, 48 in 56.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 12. junij 2002, Mellone proti Komisiji, T-187/01, RecFP, str. I-A-81 in II-389, točka 27; 30. september 2004, Ferrer de Moncada proti Komisiji, T-16/03, ZOdl. JU, str. I-A-261 in II-1163, točki 49 in 53; 15. september 2005, Casini proti Komisiji, T-132/03, ZOdl. JU, str. I-A-253 in II‑1169, točka 31; 25. oktober 2005, Micha proti Komisiji, T-50/04, ZOdl. JU, str. I-A-339 in II-1499, točka 36; 16. maj 2006, Martin Magone proti Komisiji, T‑73/05, ZOdl. JU, str. I-A-2-107 in II-A-2-485, točka 48.

2.      Če karierno ocenjevalno poročilo vsebuje zadostno obrazložitev, se od drugostopenjskega ocenjevalca lahko zahtevajo dodatna pojasnila o razlogih, iz katerih ni upošteval priporočil paritetnega odbora za ocenjevanje, le če so v mnenju tega posvetovalnega odbora navedene posebne okoliščine, ki vzbujajo dvom o veljavnosti ali utemeljenosti prvotne ocene, in je zato potrebna posebna ocena drugostopenjskega ocenjevalca o morebitnih posledicah, ki izhajajo iz teh okoliščin.

(Glej točko 49.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: zgoraj navedena sodba Mellone proti Komisiji, točka 33.

3.      V členu 10(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom je določeno, da se uradniki, ki so bili zaposleni pred 1. majem 2004 v kategoriji C ali D, lahko brez omejitev vključijo v funkcionalno skupino „asistenti“, zlasti na podlagi postopka atestiranja. V nadaljevanju je navedeno, da postopek atestiranja temelji na delovni dobi, izkušnjah, uspešnosti in ravni izobrazbe uradnikov ter da paritetni odbor pregleda prijave uradnikov za atestiranje. Poleg tega je natančneje določeno, da institucije sprejmejo podrobna pravila za izvajanje tega postopka pred 1. majem 2004.

Komisija je zato sprejela odločbo z dne 7. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje postopka atestiranja. V skladu s členom 3 te odločbe postopek atestiranja zajema štiri faze: določitev števila delovnih mest v funkcionalni skupini „asistenti“, ki jih lahko zasedejo atestirani uradniki, in objavo razpisa; pripustitev kandidatov; sestavo seznama pripuščenih kandidatov po prednostnem vrstnem redu; prijavo za delovna mesta v funkcionalni skupini „asistenti“.

Kandidati, pripuščeni k postopku atestiranja, so razvrščeni po prednostnem vrstnem redu po merilih, določenih v členu 6(1) odločbe z dne 7. aprila 2004: raven izobrazbe, delovna doba v kariernem toku C ali D, izkušnje in uspešnost, ocenjena na podlagi razpoložljivih kariernih ocenjevalnih poročil. Pripuščeni uradniki lahko izpodbijajo to razvrstitev pred paritetnim odborom za izvajanje atestiranja, ki izda mnenje. Organ za imenovanja odloči o nadaljnjih ukrepih.

V skladu s členom 6(2) navedene odločbe vrednost in težo meril določi organ za imenovanja pred 31. decembrom 2004 in po tem, ko paritetni odbor za izvajanje atestiranja da svoje mnenje, na priporočilo paritetnega odbora za izvajanje atestiranja pa se lahko vrednost in teža meril vsako leto spremenita z odločbo tega organa za obdobje atestiranja.

V skladu s točko 1.1 odločbe, ki jo je 11. maja 2005 sprejel organ Komisije za imenovanja, o merilih za razvrstitev za obdobje atestiranja 2005 morajo biti, da bi bil uradnik naveden na seznamu pripuščenih uradnikov, potencial uradnika, pripuščenega k postopku atestiranja, za opravljanje delovnih nalog kategorije B priznane v njegovem letnem kariernem ocenjevalnem poročilu za preteklo leto. Posledično negativni odgovor pod pripombo, ki se upošteva v postopku atestiranja, uradniku odvzame možnost, da bi prišel v tretjo fazo postopka atestiranja oziroma da bi bil naveden na seznamu iz člena 6(1) odločbe z dne 7. aprila 2004. Iz tega sledi, da je namen navedene točke 1.1 organu za imenovanja odvzeti pristojnost za končno odločitev o sestavi seznama pripuščenih uradnikov in izključiti sodelovanje paritetnega odbora za izvajanje atestiranja v tej fazi postopka.

Člen 6(2) odločbe z dne 7. aprila 2004, na podlagi katerega je bila sprejeta odločba z dne 11. maja 2005, ni pooblastilo za odstopanje od postopka, določenega v navedeni odločbi z dne 7. aprila 2004. Iz tega sledi, da točka 1.1 odločbe z dne 11. maja 2005 presega meje pooblastila iz člena 6(2) odločbe z dne 7. aprila 2004. Karierno ocenjevalno poročilo je tako zaradi take nezakonite pripombe, ki se upošteva v postopku atestiranja, nezakonito in ga je treba posledično razglasiti za nično.

(Glej točke 66, 67, 69, 70, 74, 76 in od 78 do 82.)