Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 listopada 2010 r. - Vereecken przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 96 z 22.4.2006, s. 39.