Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (desiata komora)

z 20. októbra 2021 (*)

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci špirálovú gumičku do vlasov – Sprístupnenie skorších dizajnov verejnosti – Sprístupnenie na internete – Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Rovnosť zbraní – Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu“

Vo veci T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., so sídlom v Lodži (Poľsko), v zastúpení: D. Piróg a J. Słupski, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: E. Śliwińska a D. Walicka, splnomocnené zástupkyne,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

InterVion S.A., so sídlom vo Varšave (Poľsko), v zastúpení: T. Grucelski a T. Gawliczek, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 13. septembra 2019 (vec R 1573/2018‑3), týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Inter‑Vion a JMS Sports,

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata komora),

v zložení: predseda komory A. Kornezov, sudcovia E. Buttigieg (spravodajca) a K. Kowalik‑Bańczyk,

tajomník: R. Ükelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. decembra 2019,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 31. marca 2020,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 23. marca 2020,

so zreteľom na písomné otázky Všeobecného súdu účastníkom konania a na odpovede na tieto otázky podané do kancelárie Všeobecného súdu 25., 30. novembra a 1. decembra 2020,

po pojednávaní z 15. januára 2021,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

1        Žalobkyňa, JMS Sports sp. z o.o., je majiteľkou dizajnu Spoločenstva, ktorý bol prihlásený 24. júna 2010 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a zapísaný pod číslom 1723677‑0001 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) pre výrobky definované ako „vlasové sponky“ zaradené do triedy 28.03 v zmysle Locarnskej dohody z 8. októbra 1968 o zavedení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov.

2        Sporný dizajn je zobrazený takto:

Image not found

3        Dňa 3. januára 2017 vedľajší účastník konania, podnik Inter‑Vion S.A., podal návrh na výmaz sporného dizajnu na základe článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkami 5 a 6 uvedeného nariadenia. Vedľajší účastník konania tvrdil, že spornému dizajnu chýbala novosť a nemal osobitý charakter najmä vo vzťahu k týmto dvom dizajnom:

–        dizajn Fancy Fane sprístupnený verejnosti 29. novembra 2009 na internetovej stránke „http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11“ (ďalej len internetová stránka alebo blog „faneaccessories.blogspot“) a zobrazený takto: