Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 2. junija 2021 – PV/Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

(Zadeva C-343/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopki v glavni stvari

Pritožnik: PV

Nasprotna stranka: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je v skladu z razlago člena 45(4) Uredbe (ES) št. 1974/20061 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 mogoče zavzeti stališče, da gre v primeru, kot je obravnavani, za „arondacijo kmetijskega gospodarstva“ ali „ukrepe združevanj zemljišč“, zaradi česar upravičenec ne more več izpolnjevati prevzetih obveznosti?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali zaradi dejstva, da država članica ni sprejela potrebnih ukrepov, ki bi omogočili prilagoditev obveznosti upravičenca novim razmeram na kmetijskem gospodarstvu, ni mogoče zahtevati povračila sredstev za obdobje, v katerem je obveznost veljala?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, kako je treba ob upoštevanju ugotovljenega dejanskega stanja v postopku v glavni stvari razlagati člen 31 Uredbe Sveta (ES) št. 73/20092 z dne 19. januarja 2009 in kakšna je narava roka na podlagi člena 75(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1122/20093 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009?

____________

1 Uredba Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL 2006, L 368, str. 15).

2 Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/ 2003 (UL 2009, L 30, str. 16).

3 Uredba Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL 2009, L 316, str. 65).