Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid (Spanien) den 27 maj 2021 – European Superleague Company, S.L. mot Union of European Football Associations (UEFA) och Fédération internationale de football association (FIFA)

(Mål C-333/21)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid

Parter i det nationella målet

Sökande: European Superleague Company, S.L.

Svarande: Union of European Football Associations (UEFA) och Fédération internationale de football association (FIFA)

Tolkningsfrågor

Ska artikel 102 FEUF tolkas så, att denna artikel utgör hinder för ett missbruk av en dominerande ställning som består i att FIFA och UEFA i sina stadgar (särskilt artiklarna 22 och 71–73 i FIFA:s stadgar, artiklarna 49 och 51 i UEFA:s stadgar samt varje liknande artikel som återfinns i stadgarna för FIFA:s och UEFA:s medlemsförbund och de nationella ligorna) föreskriver att det krävs föregående tillstånd från dessa organisationer, vilka har gett sig själva exklusiv behörighet att anordna eller tillåta internationella tävlingar mellan fotbollsklubbar i Europa, för att en utomstående organisation ska kunna skapa en ny tävling mellan europeiska fotbollsklubbar, såsom European Superleague, särskilt som det inte finns något reglerat förfarande som bygger på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier, och med hänsyn till den möjliga intressekonflikt som berör FIFA och UEFA?

Ska artikel 101 FEUF tolkas så, att det enligt denna artikel är förbjudet för FIFA och UEFA att i sina stadgar (särskilt artiklarna 22 och 71–73 i FIFA:s stadgar, artiklarna 49 och 51 i UEFA:s stadgar och varje artikel som återfinns i stadgarna för FIFA:s och UEFA:s medlemsförbund och de nationella ligorna) kräva föregående tillstånd från dessa organisationer, vilka har gett sig själva exklusiv behörighet att anordna eller tillåta internationella tävlingar mellan fotbollsklubbar i Europa, för att en utomstående organisation ska kunna skapa en tävling mellan europeiska fotbollsklubbar, såsom European Superleague, särskilt som det inte finns något reglerat förfarande som bygger på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier, och med hänsyn till den möjliga intressekonflikt som berör FIFA och UEFA?

Ska artiklarna 101 och/eller 102 [FEUF] tolkas så, att det enligt dessa artiklar är förbjudet för FIFA, UEFA, dess medlemsförbund eller de nationella ligorna att vidta sanktionsåtgärder mot fotbollsklubbar som deltar i European Superleague eller deras spelare, för att avskräcka dem från att delta i denna liga? För det fall att det vidtas sanktioner i form av utestängning från tävlingar eller förbud mot att delta i respektive landslags matcher ställs följande fråga: Strider sådana sanktioner mot artikel 101 FEUF och/eller artikel 102 FEUF, om de inte grundas på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier?

Ska artiklarna 101 FEUF och/eller 102 FEUF tolkas så, att det som anges i artiklarna 67 och 68 i FIFA:s stadgar är oförenligt med de förstnämnda artiklarna i den del UEFA och dess nationella medlemsförbund där identifieras som ”ursprungliga innehavare av alla rättigheter som är knutna till tävlingar ... inom deras respektive jurisdiktion”, vilket berövar deltagande klubbar och varje annan alternativ tävlingsarrangör den ursprungliga äganderätten till nämnda rättigheter, och ger FIFA exklusivt ansvar för marknadsföringen av dessa rättigheter?

Om FIFA och UEFA, i egenskap av organisationer med exklusiv behörighet att anordna och tillåta internationella tävlingar mellan fotbollsklubbar i Europa, med stöd av ovannämnda bestämmelser i sina stadgar förbjuder eller motsätter sig att European Superleague etableras, ställs följande fråga: Ska artikel 101 FEUF tolkas så, att dessa konkurrensbegränsningar kan anses omfattas av undantaget i denna bestämmelse, eftersom de väsentligt begränsar möjligheten att utveckla andra tävlingar, hindrar uppkomsten av alternativa produkter än dem FIFA/UEFA erbjuder på marknaden och begränsar innovationen genom att hindra andra format och utformningar, undanröjer den potentiella konkurrensen på marknaden och begränsar konsumenternas valmöjligheter? Föreligger det sakliga skäl för en sådan inskränkning som gör det möjligt att dra slutsatsen att det inte föreligger något missbruk av dominerande ställning, i den mening som avses i artikel 102 FEUF?

Ska artiklarna 45, 49, 56 och/eller 63 FEUF tolkas så, att en sådan bestämmelse som den som återfinns i FIFA:s och UEFA:s stadgar (särskilt artiklarna 22 och 71–73 i FIFA:s stadgar, artiklarna 49 och 51 i UEFA:s stadgar samt varje liknande artikel som återfinns i stadgarna för medlemsförbunden och de nationella ligorna), utgör en inskränkning som strider mot någon av de grundläggande friheter som garanteras i nämnda artiklar i FEUF, eftersom den kräver föregående tillstånd från dessa enheter för att en näringsidkare i en medlemsstat ska tillåtas att anordna en tävling mellan europeiska fotbollsklubbar, såsom European Superleague?

____________