Language of document :

Sag anlagt den 22. marts 2022 – Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

(Sag C-214/22)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Manhaeve, A. Azéma og I. Zaloguin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Storhertugdømmet Luxembourg

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Luxembourg har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union 1 , idet denne medlemsstat ikke inden senest den 4. oktober 2016 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivets artikel 8, stk. 7, artikel 9 og artikel 10, stk. 2, eller under alle omstændigheder ikke har meddelt Kommissionen disse foranstaltninger.

Luxembourg pålægges i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 260, stk. 3, TEUF at betale en tvangsbøde på 7 096,50 EUR for hver dags forsinkelse med opfyldelsen af sin forpligtelse til at meddele gennemførelsesforanstaltningerne til artikel 8, stk. 7, artikel 9 og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2014/42, regnet fra datoen for afsigelsen af dommen i nærværende sag.

Luxembourg tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union gør det muligt for medlemsstaterne lettere at inddrive den indtjening, som kriminelle opnår gennem grov og organiseret kriminalitet. Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet senest den 4. oktober 2016. Kommissionen har indledt en traktatbrudsprocedure mod Luxembourg i november 2016 og derefter sendt en begrundet udtalelse til denne medlemsstat i marts 2019. Luxembourg har imidlertid fortsat ikke meddelt Kommissionen en fuldstændig gennemførelse af direktivet i sin nationale ret.

____________

1 EUT 2014, L 127, s. 39.