Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 czerwca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln - Niemcy) – Deutsche Lufthansa AG / TZ

(Sprawa C 10/21)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 88 z 15.3.2021.