Language of document :

Жалба, подадена на 25 февруари 2008 - Buendia Sierra/Комисия

(Дело F-26/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: José Luis Buendía Sierra (Брюксел, Белгия) (представител: M. van der Woude, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на Решение от 17 април 2007 г., доколкото предоставя на жалбоподателя само една допълнителна точка за предимство в процедурата за повишаване в длъжност за 2003 г., за общо две точки за предимство и общ брой от 21 точки, и имплицитно отказва повишаването му в длъжност в процедурата за повишаване за 2003 г. и осъждане на ответника да заплати обезщетение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени Решение от 17 април 2007 г., доколкото предоставя на жалбоподателя само една допълнителна точка за предимство в процедурата за повишаване в длъжност за 2003 г., за общо две точки за предимство и общ брой от 21 точки, и имплицитно отказва повишаването му в длъжност в процедурата за повишаване за 2003 г.;

да се осъди ответника да заплати обезщетение в размер на 5 000 евро;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________