Language of document :

Tožba, vložena 5. decembra 2020 – Evropska komisija/Slovaška republika

(Zadeva C-661/20)

Jezik postopka: slovaščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Hermes, R. Lindenthal, pooblaščenca)

Tožena stranka: Slovaška republika

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj odloči:

da Slovaška republika s tem, da je načrte gospodarjenja z gozdovi in njihove spremembe, sanitarno sečnjo lesa in ukrepe za preprečevanje groženj gozdovom in preprečevanje učinkov škod, ki jih povzročijo naravne nesreče, izvzela iz zahteve, da je treba v primeru, ko lahko pomembno vplivajo na območja Natura 2000, opraviti ustrezno presojo njihovih posledic na ta območja, glede na cilje ohranjana teh območij, ni izpolnila obveznosti iz člena 6(3) v povezavi s členom 7 Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst1 ,

da Slovaška republika s tem, da ni sprejela ustreznih ukrepov za preprečevanje slabšanja stanja habitatov in znatnega vznemirjanja na posebnih ohranitvenih območjih (POO), določenih za varstvo divjega petelina (POO Nízke Tatry SKCHVU018, POO Tatry SKCHVU030, POO Veľká Fatra SKCHVU033, POO Muránska planina-Stolica SKCHVU017, POO Chočské vrchy SKCHVU050, POO Horná Orava SKCHVU008, POO Volovské vrchy SKCHVU036, POO Malá Fatra SKCHVU013, POO Poľana SKCHVU022, POO Slovenský Raj SKCHVU053, POO Levočské vrchy SKCHVU051 in POO Strážovské vrchy SKCHVU028), ni izpolnila obveznosti iz člena 6(2) v povezavi s členom 7 Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst,

da Slovaška republika s tem, da ni sprejela posebnih ukrepov za ohranitev habitatov divjega petelina v POO Nízke Tatry SKCHVU018, POO Tatry SKCHVU030, POO Veľká Fatra SKCHVU033, POO Muránska planina-Stolica SKCHVU017, POO Volovské vrchy SKCHVU036, POO SKCHVU013 Malá Fatra in POO Levočské vrchy SKCHVU051, ki so določena za varstvo te vrste, da se zagotovi preživetje in razmnoževanje te vrste na njenem območju razširjenosti, ni izpolnila obveznosti iz člena 4(1) Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic2 , in

da Slovaška republika nosi stroške postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 6(3) Direktive o habitatih določa, da je treba pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na območje, opraviti ustrezno presojo njegovih posledic glede na cilje ohranjanja tega območja. Pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja. V Slovaški republiki zakon o varstvu narave in zakon o gozdovih ne zagotavljata tega, da bi se opravila ustrezna presoja vplivov načrtov gospodarjenja z gozdovi in njihovih sprememb, sanitarne sečnje lesa in ukrepov za preprečevanje groženj gozdovom in preprečevanje učinkov škod, ki jih povzročijo naravne nesreče, na območja Natura 2000. Do roka, navedenega v obrazloženem mnenju, ni bil zagotovljen pravilen prenos člena 6(3) v povezavi s členom 7 Direktive o habitatih, kar že ves čas povzroča težave.

Člen 6(2) Direktive o habitatih določa, da države članice storijo vse potrebno, da na posebnih ohranitvenih območjih preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so bila območja določena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko pomembno vplivalo na cilje te direktive. V skladu s členom 7 Direktive o habitatih se ta določba uporablja tudi za območja, pomembna za Unijo, in za posebna območja varstva na podlagi Direktive o pticah. Slovaška je na podlagi člena 4(1) Direktive o pticah določila 12 posebnih območij varstva za varstvo divjega petelina, ki je vrsta, navedena v Prilogi I k Direktivi o pticah. Vendar pa slovaška ni sprejela ustreznih ukrepov za preprečevanje slabšanja habitatov divjega petelina in za preprečevanje znatnega vznemirjanja te vrste na teh 12 posebnih območjih varstva.

Slovaška republika bi morala na podlagi člena 4(1) Direktive o pticah sprejeti posebne ukrepe za 12 posebnih območij varstva, ki so določena za varstvo divjega petelina, in v tem okviru določiti posebne cilje varstva. Slovaška republika v času poteka roka, določenega v obrazloženem mnenju, in v času vložitve te tožbe še ni sprejela programov podpore za območja, ki se varujejo na podlagi zakona o varstvu narave, za habitate divjega petelina v 7 posebnih območjih varstva.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102.

2 UL L 2010, L 20, str. 7.