Language of document :

Talan väckt den 5 december 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

(Mål C-661/21)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes, R. Lindenthal)

Svarande: Republiken Slovakien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.3 och artikel 7 i rådets direktiv 92/43/EEG1 av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att undanta skogsskötselprogram jämte ändringar därtill, spontan skogsavverkning och riskförebyggande åtgärder för skogar samt undanröjande av skadliga verkningar från naturkatastrofer från skyldigheten att, då dessa på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-områden, låta ombesörja att de blir föremål för en lämplig konsekvensbedömning avseende berörda områden, mot bakgrund av de bevarandemål som gäller för dessa områden;

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.2 och artikel 7 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att inte vidta lämpliga åtgärder för att för att förebygga att livsmiljöerna för tjäder försämras och för att motverka att denna fågelart utsätts för betydande störningar i de särskilda skyddsområden som utsetts för skydd av tjäder (OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské vrchy SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ Malá Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051 och OCHÚ Strážovské vrchy SKCHVU028);

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG2 av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar genom att inte vidta de särskilda skyddsåtgärder som krävs med avseende på livsmiljöer för tjäder i OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Malá Fatra och OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051, vilka områden utsetts för att skydda tjädern för att säkerställa fågelns överlevnad och fortplantning inom utbredningsområdet, och

förplikta Republiken Slovakien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska alla planer och projekt som inte direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område men som enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt bedömas på lämpligt sätt med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området. De behöriga myndigheterna får med ledning av slutsatserna från bedömningen av konsekvenserna för området godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer att ta skada. I Republiken Slovakien säkerställer inte naturskyddslagen och skogslagen att skogsskötselprogram jämte ändringar därtill, spontan skogsavverkning och riskförebyggande åtgärder för skogar samt undanröjande av skadliga verkningar från naturkatastrofer blir föremål för skyldigheten att göra en konsekvensbedömning beträffande Natura 2000-projekt. Artikel 6.3 och artikel 7 i livsmiljödirektivet har inte införlivats på ett korrekt sätt per den dag då den i det motiverade yttrandet angivna fristen löpte ut, vilket än idag vållar problem.

Enligt artikel 6.2 i livsmiljödirektivet ska medlemsstaterna i de särskilda bevarandeområdena vidta lämpliga åtgärder för att förhindra försämring av livsmiljöerna och habitaten för arterna samt störningar av de arter för vilka områdena har utsetts, om sådana störningar kan ha betydande konsekvenser för målen med detta direktiv. Enligt artikel 7 i livsmiljödirektivet ska denna bestämmelse tillämpas såväl på områden av gemenskapsbetydelse som på särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet. Slovakien har, enligt artikel 4.1 i fågeldirektivet, utsett tolv stycken särskilda skyddsområden för tjäder; dessa områden anges i bilaga I till fågeldirektivet. Slovakien har emellertid inte vidtagit lämpliga åtgärder för att förebygga att livsmiljöerna för tjäder försämras och för att motverka att denna fågelart utsätts för betydande störningar i de tolv särskilda skyddsområdena.

Republiken Slovakien var, enligt artikel 4.1 i fågeldirektivet, skyldig att beträffande de tolv särskilda skyddsområden som utsetts för skydd av tjäder vidta särskilda åtgärder, däribland att fastställa särskilda skyddsändamål. Republiken Slovakien har inte – vare sig då den i det motiverade yttrandet angivna fristen löpte ut, eller då talan väcktes – antagit några förvaltningsprogram för skyddade områden enligt naturskyddslagen för livsmiljöer för tjäder i sju särskilda skyddsområden.

____________

1     EGT L 206, 1992, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114.

2     EUT L 20, 2010, s. 7.