Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 4.12.2020 – ET v. Ministerstvo životního prostředí

(asia C-659/20)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ET

Vastapuoli: Ministerstvo životního prostředí

Ennakkoratkaisukysymykset

1.    Kuuluvatko luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa     sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa     koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4.5.2006 annetussa komission     asetuksessa (EY) N:o 865/20061 tarkoitettuun vanhempien sukupolveen     yksilöt, jotka ovat asianomaisen kasvattajan kasvatettavina olevien yksilöiden     vanhemmat mutta joita kasvattaja ei ole koskaan omistanut tai pitänyt     hallussaan?

2.    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan siten, että emosukupolven     yksilöiden ei katsota kuuluvan vanhempien sukupolveen, voivatko     toimivaltaiset viranomaiset tutkiessaan komission asetuksen (EY) N:o     865/2006 54 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttymistä vanhempien     sukupolven saamisesta tavalla, joka ei ole vahingollinen kyseisen lajin     säilymiselle luonnonvaraisessa ympäristössä, selvittää tällaisen     emosukupolven yksilöiden syntyperän ja määrittää sen perusteella, onko     vanhempien sukupolvi saatu tämän asetuksen 54 artiklan 2 kohdan mukaisten     edellytysten täyttyessä?

3.    Voidaanko arvioitaessa komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 54 artiklan 2     kohdan mukaisten edellytysten täyttymistä vanhempien sukupolven saamisesta     tavalla, joka ei ole vahingollinen kyseisen lajin säilymiselle luonnonvaraisessa     ympäristössä, ottaa huomioon pääasian muut tosiseikat (erityisesti vilpitön     mieli yksilöiden siirron yhteydessä ja perusteltu luottamus siihen, että näiden     yksilöiden mahdollisilla jälkeläisillä voidaan käydä kauppaa, ja mahdollisesti     myös se tosiseikka, että asiaa koskeva lainsäädäntö oli Tšekin tasavallassa     löyhempi ennen Euroopan unioniin liittymistä)?

____________

1 EUVL 2006, L 166, s. 1.