Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Apelativen sad Sofia (Bulgarien) den 15. november 2020 – straffesag mod VD

(Sag C-654/20)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Apelativen sad Sofia

Tiltalt i straffesagen

VD

Præjudicielle spørgsmål

Er det strafferetlige legalitetsprincip til hinder for en national bestemmelse, som for en og samme gerning, der består i at føre motorkøretøj i perioden for den suspension af kørekortet, som var pålagt som administrativ tvangsforanstaltning, samtidig fastsætter et forvaltningsretligt og et strafferetligt ansvar, uden at der findes kriterier for en objektiv sondring mellem de to former for ansvar?

Såfremt Den Europæiske Unions Domstol besvarer det første spørgsmål benægtende: Hvilke beføjelser har den nationale domstol med henblik på at sikre en effektiv anvendelse af EU’s retsprincipper?

Er en straf i form af frihedsstraf fra et til tre år og bøde på 200-1 000 leva (BGN) for den strafbare handling, der består i at føre motorkøretøj i perioden for den suspension af kørekortet, som er pålagt som administrativ tvangsforanstaltning, forholdsmæssig som omhandlet i artikel 49, stk. 3, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder?

____________