Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 2. prosince 2020 – HW, ZF, MZ v. Allianz Elementar Versicherungs AG

(Věc C-652/20)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bucureşti

Účastníci původního řízení

Žalobci: HW, ZF, MZ

Žalovaná: Allianz Elementar Versicherungs AG

Předběžná otázka

Musí být ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1215/20121 vykládána v tom smyslu, že se týkají pouze mezinárodní příslušnosti členských států [Evropské unie], anebo v tom smyslu, že stanoví také vnitrostátní (místní) příslušnost soudů místa bydliště oprávněného z pojistné smlouvy?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1).