Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 2 grudnia 2020 r. – HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs AG

(Sprawa C-652/20)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca/Strona powodowa/Wnoszący odwołanie: HW, ZF, MZ

Strona pozwana/Strona przeciwna/Druga strona postępowania: Allianz Elementar Versicherungs AG

Pytanie prejudycjalne

Czy postanowienia art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1215/20121 należy interpretować w ten sposób, że dotyczą one wyłącznie jurysdykcji międzynarodowej państw członkowskich [Unii Europejskiej], czy też ustalają one również wewnętrzną (miejscową) właściwość sądu miejsca zamieszkania osoby uposażonej z tytułu ubezpieczenia?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1).